Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie środków przejściowych przy sprzedaży maksymalnej ilości 300000 ton pszenicy pochodzącej z rezerw państwowych w Polsce

Data ogłoszenia:2004-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 14

Strona 1 z 2
L 228/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1194/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie środków przejściowych przy sprzedaży maksymalnej ilości 300 000 ton pszenicy pochodzącej z rezerw państwowych w Polsce

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia przejściowe reguły sprzedaży maksymalnej ilości 300 000 ton pszenicy pochodzącej z państwowych rezerw, będących w posiadaniu władz polskich na dzień 1 maja 2004 r., i ewentualnego odtworzenia tych zapasów pszenicy. Artykuł 2 Agencja, której powierzono zarządzanie polskimi rezerwami, i której dane widnieją w Załączniku, przystąpi do sprzedaży na rynku wspólnotowym, do 31 sierpnia 2004 r., pszenicy wymienionej w art. 1, w drodze przetargu ciągłego. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia przetarg oznacza zebranie konkurencyjnych ofert w formie zaproszenia do przetargu, przy czym kontrakt zostanie przyznany osobie, której oferta jest najkorzystniejsza oraz zgodna z postanowieniami niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Agencja wymieniona w art. 2 akapit pierwszy opublikuje powiadomienie o przetargu na co najmniej trzy dni przed upływem pierwszego terminu składania ofert. W powiadomieniu o przetargu zostaną określone w szczególności: a) termin składania ofert dla każdego przetargu częściowego oraz adres do składania ofert; b) minimalne ilości, na jakie ma opiewać oferta; c) wymagane gwarancje i warunki ich zwolnienia;

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

uwzględniając Akt o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1972/2003 z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), władze polskie poinformowały Komisję o zamiarze wprowadzenia na rynek maksymalnej ilości 300 000 ton pszenicy pochodzącej z rezerw państwowych w ramach procedury rotacji.

(2)

Sprzedaż wspomnianej ilości pszenicy może zakłócić wspólnotowy rynek zbóż. W związku z tym należy przyjąć środki przejściowe mające na celu określenie warunków sprzedaży, które będą analogiczne do warunków ustanowionych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2131/1993 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiającym procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2), celem przestrzegania równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych i warunków rynku.

(3)

Ponieważ ewentualne odtworzenie takich zapasów pszenicy może również zakłócić rynek wspólnotowy, należy ustalić procedurę zatwierdzenia przez Komisję trybu tego odtworzenia.

d) podstawowe parametry fizyczne i technologiczne różnych partii; e) miejsce składowania oraz nazwa i adres składującego;

(4)

Środki ustanowione niniejszym rozporządzeniem są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie ostatnio zmie735/2004 (Dz.U. L 114 z Rozporządzenie ostatnio zmie777/2004 (Dz.U. L 123 z

f) warunki płatności. Termin składania ofert dla pierwszego przetargu częściowego jest wyznaczony na piąty dzień roboczy od dnia publikacji niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 293 z 11.11.2003, str. 3. nione rozporządzeniem (WE) nr 21.4.2004, str. 13). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. nione rozporządzeniem (WE) nr 27.4.2004. str. 50).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 21 z 200429.6.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/523/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L228 - 18 z 200429.6.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1582) (1)

 • Dz. U. L228 - 16 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L228 - 12 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L228 - 10 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L228 - 8 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L228 - 6 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L228 - 3 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L228 - 1 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.