Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1582) (1)

Data ogłoszenia:2004-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 18

Strona 1 z 2
L 228/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1582)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/522/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W celu zachowania jasności właściwym jest ustanowienie uaktualnionej pełnej listy wymienionych stref. W związku z powyższym należy zmienić dyrektywę 2001/32/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2001/32/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Wymienione w Załączniku strefy znajdujące się we Wspólnocie uznaje się niniejszym za »chronione strefy« w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. h) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do organizmów szkodliwych, wymienionych odpowiednio przy nazwach tych stref w Załączniku do niniejszej dyrektywy. W odniesieniu do pozycji a) pkt 3.1 Załącznika, przedmiotową strefę na Cyprze uznaje się do 31 marca 2006 r. W odniesieniu do pozycji a) pkt 6 Załącznika, przedmiotową strefę na Łotwie, w Słowenii i w Słowacji uznaje się do 31 marca 2006 r. W odniesieniu do pozycji a) pkt 11 Załącznika, przedmiotową strefę na Cyprze uznaje się do 31 marca 2006 r. W odniesieniu do pozycji a) pkt 13 Załącznika, przedmiotową strefę na Cyprze i Malcie uznaje się do 31 marca 2006 r.

Artykuł 20 Aktu Przystąpienia z 2003 r. odwołuje się do załącznika II wymienionego Aktu, który zawiera dostosowania do dorobku wspólnotowego wymagane do czasu przystąpienia. Załącznik II jednak z zasady bierze pod uwagę tylko dostosowania do aktów przyjętych przed końcową datą negocjacji akcesyjnych, czyli 1 listopada 2002 r. Koniecznym jest jednak dokonanie dodatkowych dostosowań do dorobku wspólnotowego, w szczególności do aktów przyjętych po tej dacie, oraz do aktów, które nie mogły zostać włączone do załącznika II lub które, z powodu zmienionych okoliczności, wymagają nowych dostosowań. Dyrektywa Komisji 2001/32/WE z dnia 8 maja 2001 r. uznająca chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylająca dyrektywę 92/76/WE (2) została zmieniona wielokrotnie po 1 listopada 2002 r. w odniesieniu do niektórych przepisów, które były dostosowane przez Akt Przystąpienia z 2003 r.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/70/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 127 z 9.5.2001, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/32/WE (Dz.U. L 85 z 23.3.2004, str. 24).

29.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/19

W odniesieniu do pozycji b) pkt 2 Załącznika, dla Irlandii, Włoch (Apulia, Emilia-Romania: prowincje Forlí-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Lombardia; Trydent-Górna Adyga: autonomiczna prowincja Trento; Veneto: z wyjątkiem gmin Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquą Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara w prowincji Rovigo i gmin Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 21 z 200429.6.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/523/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L228 - 16 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L228 - 14 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie środków przejściowych przy sprzedaży maksymalnej ilości 300000 ton pszenicy pochodzącej z rezerw państwowych w Polsce

 • Dz. U. L228 - 12 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L228 - 10 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L228 - 8 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L228 - 6 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L228 - 3 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L228 - 1 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.