Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 21

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/523/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

Data ogłoszenia:2004-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 21

Strona 1 z 3
29.6.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/21

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/523/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci i art. 26,

dotyczącej państwa prawa w kontekście EPBiO, stwierdzając, że powinny być podjęte właściwe ustalenia w odniesieniu do statusu i działalności misji. W tym celu należy zawrzeć porozumienie pomiędzy władzami Gruzji i UE.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska (UE) rozpoczęła większe zaangażowanie w Kaukazie Południowym, na co wskazuje mianowanie specjalnego przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w tym regionie. Poprzez obecność SPUE UE będzie nadal koordynować wysiłki podejmowane przez wspólnotę międzynarodową w Gruzji i przyczyniać się do trwających wysiłków nowego rządu, dotyczących reform.

Zgodnie z wytycznymi posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7–9 grudnia 2000 r. niniejsze wspólne działanie powinno określić rolę Sekretarza Generalnego/ Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP), zgodnie z art. 18 i 26 TUE, w zakresie realizowania środków podlegających kontroli politycznej i strategicznemu kierownictwu wykonywanemu przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 25 TUE.

(6)

W kontekście tej misji i biorąc pod uwagę jej ograniczony rozmiar, uczestniczą w niej jedynie Państwa Członkowskie UE.

(2)

UE dąży do wspierania procesu przejściowego w Gruzji poprzez pełen zakres instrumentów UE, włącznie z Porozumieniem o partnerstwie i współpracy, które jest realizowane za pomocą programów WE w Gruzji. W kwestii państwa prawa nowy rząd Gruzji podjął pewne zdecydowane kroki. UE ma zamiar pomóc Gruzji w jej dalszym rozwoju i zobowiązuje się, w szczególności, do dalszego wspierania wysiłków rządu zmierzających w kierunku dostosowania norm lokalnych w odniesieniu do państwa prawa do norm międzynarodowych i UE, w pełnej i ścisłej współpracy z innymi międzynarodowymi podmiotami, w szczególności z OBWE.

(7)

Artykuł 14 ust. 1 TUE wymaga określenia kwoty referencyjnej dla całego okresu realizowania niniejszego wspólnego działania; poprzez wskazanie kwot, które mają być wydatkowane z budżetu wspólnotowego, co obrazuje wolę organu ustawodawczego, a możliwość wydatkowania środków zależy od ich przyznania w danym roku budżetowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE: (3)

Sytuacja dotycząca bezpieczeństwa w Gruzji jest stabilna, ale może ulec pogorszeniu, co może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego oraz wzmocnienia demokracji i państwa prawa. Zobowiązanie UE do wysiłków politycznych i zaangażowania zasobów pozwoli na umocnienie stabilizacji w regionie.

Artykuł 1 Misja 1. Unia Europejska niniejszym ustanawia misję UE dotyczącą państwa prawa w Gruzji w kontekście EPBiO, EUJUST THEMIS, zawierającą fazę planowania, rozpoczynającą się nie później niż 1 lipca, i fazę operacyjną, która rozpocznie się najpóźniej od 15 lipca 2004 r.

(4)

W dniu 3 czerwca 2004 r. premier Gruzji, pan Zhvania, zwrócił się do UE o rozlokowanie w Gruzji misji UE

L 228/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2004

2. EUJUST THEMIS działa zgodnie z celami i innymi przepisami zawartymi w stanowisku misji, określonym w art. 2. Artykuł 2 Stanowisko misji 1. EUJUST THEMIS w pełnym współdziałaniu i komplementarności z innymi programami WE, jak również z programami innych podmiotów udzielających pomocy, pomaga w rozwoju poziomej strategii rządowej kierującej procesem reform wszystkich właściwych zainteresowanych w ramach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, włącznie z ustanowieniem mechanizmu koordynacji i ustanowieniem priorytetów dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 228 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 18 z 200429.6.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE uznającą chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1582) (1)

 • Dz. U. L228 - 16 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1195/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L228 - 14 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1194/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie środków przejściowych przy sprzedaży maksymalnej ilości 300000 ton pszenicy pochodzącej z rezerw państwowych w Polsce

 • Dz. U. L228 - 12 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1193/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L228 - 10 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L228 - 8 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1191/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L228 - 6 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1190/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L228 - 3 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L228 - 1 z 200429.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1188/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.