Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. uruchamiające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na cielaki o wadze nieprzekraczającej 80 kilogramów i pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

Data ogłoszenia:2004-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 12

Strona 1 z 5
L 230/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1201/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. uruchamiające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na cielaki o wadze nieprzekraczającej 80 kilogramów i pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

W celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski i Słowacji, beneficjentów tego kontyngentu celnego wraz z Bułgarią i Rumunią, jak również przystąpienia Cypru, Malty i Słowenii, oraz w oczekiwaniu na wyniki negocjacji nowych koncesji celnych dla Bułgarii i Rumunii, właściwe jest ustanowienie w szczegółowych zasadach zarządzania tym kontyngentem celnym, iż ilość dostępną w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. należy rozłożyć na cały rok w odpowiedni sposób w myśl przepisów art. 32 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

(1)

Decyzja Rady 2003/18/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. dotycząca zawarcia Protokołu dostosowującego handlowe aspekty Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych (2), oraz decyzja Rady 2003/286/WE z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie zawarcia Protokołu dostosowującego handlowe aspekty Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, biorąc pod uwagę wyniki negocjacji między stronami w sprawie nowych wzajemnych koncesji rolnych (3), przewidują coroczne uruchomienie pewnych kontyngentów celnych, konkretnie 178 000 sztuk żywego bydła o wadze nieprzekraczającej 80 kilogramów (zlecenie nr 09.4598), pochodzącego z niektórych państw trzecich, w tym Bułgarii i Rumunii, z zachowaniem pewnych warunków, określonych w załącznikach A(b) do odpowiednich Protokołów, o których mowa w tych decyzjach. Szczegółowe zasady stosowania tego kontyngentu celnego przyjęto w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1128/1999 z dnia 28 maja 1999 r. ustanawiającym szczegółowe reguły stosowania kontyngentu celnego na cielęta ważące nie więcej niż 80 kilogramów, pochodzące z niektórych państw trzecich (4).

Rozporządzenie ostatnio zmie1782/2003 (Dz.U. L 270 z

W celu uwzględnienia tradycyjnych wzorców handlowych pomiędzy Wspólnotą a Bułgarią i Rumunią należy ustalić ilości na trzy okresy, biorąc pod uwagę dostawy żywych zwierząt pochodzących z Bułgarii i Rumunii w okresie referencyjnym od 1 lipca 2000 r. do 30 czerwca 2003 r. Po zamknięciu i ratyfikacji trwających obecnie negocjacji w sprawie dodatkowych protokołów do odpowiednich Układów europejskich z tymi dwoma krajami wprowadzone zostaną nowe zasady zarządzania w dniu wejścia w życie nowych koncesji.

(4)

W celu zapewnienia bardziej wyrównanego dostępu do kontyngentu przy utrzymaniu ekonomicznie opłacalnej liczby zwierząt na jeden wniosek każdy wniosek o pozwolenie przywozowe powinien przestrzegać górnego i dolnego limitu pogłowia.

(5)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. nione rozporządzeniem (WE) nr 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 18. (3) Dz.U. L 102 z 24.4.2003, str. 60. (4) Dz.U. L 135 z 29.5.1999, str. 50. nione rozporządzeniem (WE) nr 28.6.2003, str. 44).

Rozporządzenie ostatnio zmie1144/2003 (Dz.U. L 160 z

W celu uniknięcia spekulacji ilości dostępne w ramach kontyngentu powinny być udostępniane podmiotom, które są w stanie wykazać, że faktycznie zajmują się przywozem z krajów trzecich na znaczącą skalę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 230 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 61 z 200430.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/12)

 • Dz. U. L230 - 56 z 200430.6.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków Zatrudnienia Pracowników Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/11)

 • Dz. U. L230 - 55 z 200430.6.2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L230 - 52 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L230 - 42 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 lipca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 39 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dz. U. L230 - 32 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na żywe bydło o wadze od 80 do 300 kilogramów pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 27 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 19 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kwotami na przywóz młodych byków opasowych (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dz. U. L230 - 9 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 52/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L230 - 7 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L230 - 5 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L230 - 3 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L230 - 1 z 200430.6.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.