Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2004 do 28 lutego 2005 r.

Data ogłoszenia:2004-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 17

1.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2004 do 28 lutego 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Mając na względzie przewidywania dotyczące produkcji cukru trzcinowego surowego, które są już dostępne dla roku gospodarczego 2004/2005, oraz brakujące ilości wynikające z prognozy bilansu dostaw, należy przewidzieć pozwolenia na przywóz na okres od 1 lipca 2004 r. do 28 lutego 2005 r.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 39 ust. 6,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 przewiduje, że w trakcie lat gospodarczych 2001/2002 do 2005/2006 w celu zapewnienia odpowiednich dostaw do wspólnotowych zakładów rafinacyjnych należy nałożyć specjalną zredukowaną stawkę celną na przywóz cukru trzcinowego surowego pochodzącego z państw, z którymi Wspólnota zawarła preferencyjne umowy na dostawy. W chwili obecnej takie umowy zostały zawarte, decyzją Rady 2001/870/WE (2), z Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (kraje AKP), wymienionymi w protokole nr 3 w sprawie cukru AKP załączonym do załącznika V do Umowy o Partnerstwie AKP-WE, z jednej strony, i z Republiką Indii (3), z drugiej strony.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do nowego kontyngentu stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/ 2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96 (4).

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Umowy w formie wymiany listów zawarte decyzją 2001/ 870/WE przewidują, że zainteresowani rafinerzy muszą zapłacić minimalną cenę skupu równą cenie gwarantowanej dla cukru surowego, pomniejszonej o pomoc dostosowawczą ustaloną dla rozpatrywanego roku gospodarczego. Należy więc ustalić tę cenę minimalną, biorąc pod uwagę czynniki stosowane w czasie roku gospodarczego 2004/2005.

Artykuł 1 Na okres od 1 lipca 2004 r. do 28 lutego 2005 r., w ramach decyzji 2001/870/WE, w odniesieniu do przywozu cukru trzcinowego surowego do rafinacji oznaczonego kodem CN 1701 11 10 otwiera się:

(3)

Ilości preferencyjnego szczególnego cukru do przywozu są określone zgodnie z art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 na podstawie wspólnotowej prognozy rocznego bilansu dostaw. Bilans wykazuje konieczność przywozu cukru surowego i otwarcia w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 kontyngentów taryfowych ze specjalną zredukowaną stawką celną, przewidzianą w wyżej wymienionych umowach, pozwalających pokryć potrzeby rafinerii wspólnotowych w trakcie części tego roku gospodarczego.

L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmierozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U 10.1.2004, str. 16). L 325 z 8.12.2001, str. 21. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

a) kontyngent taryfowy wynoszący 138 000 ton wyrażonych w cukrze białym pochodzącym z krajów AKP, które podpisały umowę w formie wymiany listów, zatwierdzoną decyzją 2001/870/WE;

Dz.U. nione L 6z (2) Dz.U. (3) Dz.U.

(1)

b) kontyngent taryfowy wynoszący 10 000 ton wyrażonych w cukrze białym pochodzącym z Indii.

(4) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 3).

L 232/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2004

Artykuł 2 1. Zredukowana stawka celna za 100 kilogramów cukru surowego jakości standardowej przy przywozie ilości, o których mowa w art. 1, wynosi 0 EUR.

Artykuł 3 Rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 stosuje się do kontyngentu taryfowego otwartego niniejszym rozporządzeniem. Artykuł 4

2. Minimalną cenę skupu płaconą przez rafinerów wspólnotowych ustala się na okres, o którym mowa w art. 1, w wysokości 49,68 EUR za 100 kilogramów cukru surowego jakości standardowej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 40 z 20041.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP

 • Dz. U. L232 - 37 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L232 - 34 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L232 - 33 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L232 - 32 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L232 - 26 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L232 - 25 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 21 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Beef)

 • Dz. U. L232 - 19 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999

 • Dz. U. L232 - 14 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L232 - 13 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L232 - 11 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 9 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L232 - 1 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1208/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 119/1997 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tychże produktów przywożonych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.