Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP

Data ogłoszenia:2004-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 40

L 232/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP (2004/527/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

W liście z dnia 30 września 2002 r. państwa AKP wyraziły zgodę na przystąpienie Burkina Faso do wyżej wymienionego Protokołu. Badanie wniosku Burkina Faso wykazało, że kraj ten nie jest eksporterem netto cukru i nie jest w stanie w sposób trwały dokonywać wywozów cukru. Właściwym jest przekazanie tych wniosków Burkina Faso na piśmie,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 pierwsze zdanie, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Wspólna Deklaracja w sprawie Protokołu 3 w sprawie cukru z AKP do Umowy o Partnerstwie AKP-WE (1) stanowi, że zostanie zbadany każdy wniosek o uczestnictwo w przepisach tego protokołu, złożony przez państwo Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), będące umawiającą się stroną Konwencji, lecz niewymienione w tym Protokole. Burkina Faso jest krajem AKP, będącym umawiającą się stroną Umowy o partnerstwie AKP-WE, który zwrócił się z wnioskiem o uczestnictwo w przepisach wyżej wymienionego Protokołu. Wniosek złożony przez Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu nr 3 w sprawie cukru z AKP do Umowy o Partnerstwie AKP-WE nie zostaje przyjęty. Załączony list jest wysłany do Burkina Faso. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. CULLEN

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 269.

1.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 232/41

ZAŁĄCZNIK Bruksela,

Szanowny Panie Ambasadorze,

Mam zaszczyt zwrócić się do Pana, nawiązując do listu z dnia 8 listopada 2000 r., w którym przedłożony został wniosek o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru z AKP. Zgodnie ze Wspólną Deklaracją załączoną do Protokołu w sprawie cukru z AKP, Wspólnota Europejska zbadała przedłożony wniosek i stwierdziła, że w chwili obecnej Burkina Faso nie jest w stanie w sposób trwały wypełniać zobowiązań zawartych w Protokole. W odniesieniu do wcześniejszych przypadków zdolność do wypełniania tych obowiązków określana była na podstawie tego, czy dany kraj jest eksporterem netto cukru. Muszę zatem z przykrością poinformować Pana, że wniosek Burkina Faso o przystąpienie do Protokołu w sprawie cukru nie może zostać przyjęty.

Kopię niniejszego listu otrzymuje Sekretarz Generalny Państw AKP.

Z wyrazami najgłębszego szacunku,

W imieniu Rady Unii Europejskiej

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 232 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 37 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1221/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż

 • Dz. U. L232 - 34 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1220/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L232 - 33 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1219/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L232 - 32 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1218/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L232 - 26 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L232 - 25 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 21 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1215/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. modyfikujące elementy opisu oznaczenia znajdującego się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych (Scotch Beef)

 • Dz. U. L232 - 19 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1214/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2424/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonej wołowiny bez kości przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2249/1999

 • Dz. U. L232 - 17 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1213/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz szczególnego preferencyjnego cukru trzcinowego surowego pochodzącego z krajów AKP oraz Indii w celu zaopatrzenia rafinerii w okresie od 1 lipca 2004 do 28 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L232 - 14 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1212/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L232 - 13 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1211/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L232 - 11 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1210/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L232 - 9 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1209/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L232 - 1 z 20041.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1208/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. rozszerzające ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 119/1997 na przywóz niektórych kołowych mechanizmów segregatorowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz tychże produktów przywożonych z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.