Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1223/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do daty stosowania niektórych przepisów do Słowenii

Data ogłoszenia:2004-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 3

2.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 233/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1223/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do daty stosowania niektórych przepisów do Słowenii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003, zawierają zasady, które są bezpośrednio związane z zasadą ogólną zawartą w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

(4)

Słowenia wystąpiła z wnioskiem o okres przejściowy do dnia 1 lipca 2007 r. w odniesieniu do stosowania art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia i odpowiednich przepisów zawartych w tych wytycznych.

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 57,

(5)

uwzględniając wniosek Słowenii,

uwzględniając wniosek Komisji,

Słowenia wykazała, że bez okresu przejściowego niektóre energochłonne sektory przemysłu słoweńskiego odczułyby niekorzystny wpływ wyższych cen energii elektrycznej importowanej z Austrii, a niektórzy producenci energii elektrycznej odczuliby niekorzystny wpływ niższych dochodów ze sprzedaży na eksport do Włoch. Sytuacja taka spowolniłaby obecne wysiłki odnośnych sektorów przemysłu dotyczące restrukturyzacji i, odpowiednio, dostosowania się do dorobku Wspólnoty mającego zastosowanie do wytwarzania energii elektrycznej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (1) ma na celu ustalenie przejrzystych zasad dotyczących transgranicznej wymiany energii elektrycznej. Rozporządzenie to stosuje się od dnia 1 lipca 2004 r.

Argumenty przedstawione przez Słowenię uzasadniają przyznanie odstępstwa. Ponadto w związku z niską zdolnością przesyłową dwu odnośnych połączeń wzajemnych oraz ze względu na małe prawdopodobieństwo zmiany sytuacji przed dniem 1 lipca 2007 r., rzeczywisty wpływ takiego odstępstwa na rynek wewnętrzny będzie bardzo mały.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1228/ 2003, problemy ograniczeń przesyłowych sieci są rozwiązywane poprzez niedyskryminacyjne rozwiązania rynkowe dające skuteczne sygnały gospodarcze zainteresowanym uczestnikom rynku i operatorom systemów przesyłowych.

(7)

Odstępstwo to powinno ograniczać się do niezbędnego minimum w odniesieniu do wniosku Słowenii. Dlatego powinno ono obejmować jedynie część zdolności połączeń wzajemnych przyznanych przez słoweńskiego operatora systemu przesyłowego i mieć zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim zdolność taka nie przekracza połowy całości dostępnej zdolności.

(3)

Wytyczne w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między krajowymi systemami przesyłowymi, określonymi w

(8)

(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 1.

W związku z tym należy wprowadzić odpowiednie zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1228/2003,

L 233/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 dodaje się następujący akapit: „W odniesieniu do połączeń wzajemnych między Słowenią a sąsiadującymi Państwami Członkowskimi, od dnia 1 lipca 2007 r. stosuje się art. 6 ust. 1 oraz zasady zawarte w rozdziale zatytułowanym »Przepisy ogólne« załącznika. Niniejszy akapit ma zastosowanie jedynie do zdolności połą-

czeń wzajemnych przyznanej przez słoweńskiego operatora systemu przesyłowego i jedynie w takim zakresie, w jakim zdolność taka nie przekracza połowy dostępnej całkowitej zdolności połączeń wzajemnych.” Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. CULLEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 233 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L233 - 20 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1153/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stokowe jabłka i brzoskwinie) (Dz.U. L 223 z 24.6.2004)

 • Dz. U. L233 - 15 z 20042.7.2004

  Decyzja Rady 2004/528/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L233 - 12 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1228/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 2 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L233 - 11 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 33. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L233 - 9 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1226/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L233 - 7 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1225/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L233 - 5 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1224/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L233 - 1 z 20042.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.