Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 13

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/530/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afryki i zmieniające wspólne działanie 2003/869/WPZiB

Data ogłoszenia:2004-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 13

3.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/13

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/530/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afryki i zmieniające wspólne działanie 2003/869/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 14, 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/869/WPZiB zmieniające i przedłużające do dnia 30 czerwca 2004 r. mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afryki (1). Na podstawie przeglądu tego wspólnego działania mandat Specjalnego Przedstawiciela powinien zostać przedłużony i zmieniony. W dniu 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wytyczne w zakresie mianowania, mandatu i finansowania Specjalnych Przedstawicieli Unii Europejskiej. Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej będzie pełnił swoje obowiązki w kontekście sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom WPZiB określonym w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej,

regionie Wielkich Jezior Afryki, z pozostałymi krajami regionu, ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, pozostałymi odpowiednimi krajami oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innymi odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, Unią Afrykańską (UA) i organizacjami wewnątrz regionów oraz ich przedstawicielami, jak również innymi ważnymi przywódcami regionalnymi w celu współpracy z nimi przy wzmacnianiu procesów pokojowych w Lusace i Arushy oraz porozumień pokojowych zawartych w Pretorii i Luandzie;

(2)

b) obserwację negocjacji pokojowych oraz procesów pokojowych i przejściowych między stronami i oferowanie, w miarę potrzeby, porad i pośrednictwa Unii Europejskiej; c) w razie żądań – przyczynianie się do wprowadzania w życie porozumień pokojowych i zawieszenia broni osiągniętych między stronami i angażowanie się dyplomatyczne w przypadku braku przestrzegania warunków tych porozumień;

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

d) konstruktywne zaangażowanie się wraz z sygnatariuszami porozumień w ramach procesów pokojowych w celu dążenia do przestrzegania podstawowych norm demokracji i dobrych rządów, w tym poszanowania praw człowieka i państwa prawa;

Artykuł 1 Mandat Aldo Ajello jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie Wielkich Jezior Afryki, ustalony we wspólnym działaniu 2003/869/WPZiB, zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2005 r. Artykuł 2 We wspólnym działaniu 2003/869/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1. Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje: a) nawiązanie i utrzymywanie bliskich kontaktów ze wszystkimi stronami procesu pokojowego i przejściowego w

(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 37.

e) przyczynienie się do wdrożenia wytycznych UE dotyczących dzieci i konfliktów zbrojnych;

f) wkład i współpracę ze Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ w regionie Wielkich Jezior i Specjalnym Wysłannikiem Przewodniczącego UA przy przygotowaniu konferencji nt. pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju w regionie Wielkich Jezior;

g) składanie sprawozdań na temat możliwości interwencji Unii Europejskiej w procesie pokojowym i przejściowym i najlepszego sposobu realizacji inicjatyw Unii Europejskiej;

h) monitorowanie działań stron konfliktów, które mogłyby ujemnie wpłynąć na wynik bieżących procesów pokojowych;

L 234/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2004

i) przyczynienie się do lepszego zrozumienia roli Unii Europejskiej wśród przywódców opinii w regionie.” 2. W art. 5: a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „(1) Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 580 000 EUR.”; b) dodaje się następujący ustęp: „(5) Wyposażenie i sprzęt do biura SPUE na region Wielkich Jezior Afrykańskich w Brukseli zostaną zakupione lub wynajęte w imieniu i na rzecz Unii Europejskiej.”

Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. CULLEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 18 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/534/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na bliskowschodni proces pokojowy i zmieniające wspólne działanie 2003/873/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 17 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/533/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie oraz zmieniające wspólne działanie 2003/871/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 16 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/532/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na region Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L234 - 15 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/531/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L234 - 10 z 20043.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/903/WE przyjmującą plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2004, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2326)

 • Dz. U. L234 - 9 z 20043.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności w zakresie wyposażenia statków

 • Dz. U. L234 - 7 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w sprawie systemu opłat wyrównawczych w sektorze mleka i produktów mlecznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L234 - 5 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do pomocy Wspólnoty dla dostaw produktów mlecznych na Maderę i Wyspy Kanaryjskie

 • Dz. U. L234 - 4 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano–Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L234 - 3 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L234 - 1 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.