Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 16

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/532/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na region Południowego Kaukazu

Data ogłoszenia:2004-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 16

L 234/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2004

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/532/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na region Południowego Kaukazu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, a w szczególności jego art. 14, 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

we wspólnym stanowisku 2003/872/WPZiB, zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2005 r. Artykuł 2 We wspólnym działaniu 2003/872/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: a) w art. 3 dodaje się następującą literę: „g) sprawować nadzór polityczny nad Misją ds. Państwa Prawnego w Gruzji EUJUST THEMIS, ustaloną Wspólnym Działaniem 2004/523/WPZiB w celu udzielania wskazówek szefowi Misji (zgodnie z SG/HR) i składać sprawozdania Radzie (poprzez SG/HR) z działalności tej Misji.”; b) artykuł 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE wynosi 396 000 EUR.” Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie dnia 1 lipca 2004 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. CULLEN

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2003/872/WPZiB (1) zmieniające i przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu do dnia 30 czerwca 2004 r. (SPUE). Na podstawie przeglądu tego wspólnego działania mandat Specjalnego Przedstawiciela powinien być przedłużony. W dniu 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła Wspólne Działanie 2004/523/WPZiB w sprawie Misji Unii Europejskiej ds. Państwa Prawnego w Gruzji, EUJUST THEMIS (2). To wspólne działanie przewiduje szczególną rolę dla SPUE na region Południowego Kaukazu. Mandat SPUE powinien być więc odpowiednio zmieniony. W dniu 17 listopada 2003 r. Rada przyjęła wytyczne w zakresie mianowania, mandatu i finansowania specjalnych przedstawicieli Unii Europejskiej. SPUE będzie pełnił swoje obowiązki w kontekście sytuacji, która może się zmienić i przeszkodzić celom WPZiB określonym w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej,

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Mandat Heikki TALVITIE jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) na region Południowego Kaukazu ustalony

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 44. (2) Dz.U. L 228 z 29.6.2004, str. 21.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 18 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/534/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na bliskowschodni proces pokojowy i zmieniające wspólne działanie 2003/873/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 17 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/533/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie oraz zmieniające wspólne działanie 2003/871/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 15 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/531/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L234 - 13 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/530/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afryki i zmieniające wspólne działanie 2003/869/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 10 z 20043.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/903/WE przyjmującą plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2004, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2326)

 • Dz. U. L234 - 9 z 20043.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności w zakresie wyposażenia statków

 • Dz. U. L234 - 7 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w sprawie systemu opłat wyrównawczych w sektorze mleka i produktów mlecznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L234 - 5 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do pomocy Wspólnoty dla dostaw produktów mlecznych na Maderę i Wyspy Kanaryjskie

 • Dz. U. L234 - 4 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano–Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L234 - 3 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L234 - 1 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.