Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do pomocy Wspólnoty dla dostaw produktów mlecznych na Maderę i Wyspy Kanaryjskie

Data ogłoszenia:2004-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 5

Strona 1 z 2
3.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1232/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do pomocy Wspólnoty dla dostaw produktów mlecznych na Maderę i Wyspy Kanaryjskie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1453/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (1), a w szczególności jego art. 3 ust. 6,

(5)

Z tego powodu konieczne jest zaznaczenie w załącznikach III i V do rozporządzenia (WE) nr 14/2004 dotyczących odpowiednio Madery i Wysp Kanaryjskich, iż kwota pomocy powinna być równa najwyższej kwocie refundacji dla produktów oznaczonych tym samym kodem CN. Celem uniknięcia wszelkich niedogodności dla podmiotów gospodarczych oraz władz krajowych, zmiana ta powinna być stosowana od 1 kwietnia 2004 r, daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 580/ 2004.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1454/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 (Poseican) (2), a w szczególności jego art. 3 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Należy zaznaczyć, że dla masła, dla którego została przyznana pomoc na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie sprzedaży masła po obniżonych cenach oraz przyznawania pomocy w odniesieniu do śmietany, masła i koncentratu masła, przeznaczonych do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych środków spożywczych (6), powinna zostać przyznana kwota pomocy wskazana w kolumnie II załączników III i V rozporządzenia (WE) nr 14/2004, w przypadku gdy jest ono dostarczane na Maderę lub Wyspy Kanaryjskie.

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 14/2004 (3) zostały określone szczegółowe przepisy ustanawiające bilanse dostaw i pomoc wspólnotową dla dostaw niektórych podstawowych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przetworzenia i produkcji rolnej oraz dla dostaw zwierząt żywych i jaj do regionów peryferyjnych na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001 (4), nr 1453/2001 i nr 1454/2001.

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 14/ 2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2004 z dnia 26 marca 2004 r. ustanawiające procedurę przetargową w odniesieniu do refundacji wywozowych na niektóre przetwory mleczne (5) wprowadza nową metodę ustalania refundacji wywozowych.

Artykuł 1 Do rozporządzenia (WE) nr 14/2004 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

W wyniku wymienionej procedury przetargowej na niektóre przetwory mleczne ustalona zostanie więcej niż jedna stawka refundacji dla tego samego produktu o tym samym przeznaczeniu.

1) W części 6 załącznika III, przypisy nr 2 i 3 zastępuje się następującymi przypisami:

(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 55/2004 (Dz.U. L 8 z 14.1.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). 3) Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 6. ( (4) Dz.U. L 198 z 21.7.2001. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003. (5) Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 58.

„(2) Produkty te oraz dotyczące ich przypisy są identyczne jak te, o których mowa w rozporządzeniu Komisji ustalającym refundacje wywozowe na mocy art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 18 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/534/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na bliskowschodni proces pokojowy i zmieniające wspólne działanie 2003/873/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 17 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/533/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie oraz zmieniające wspólne działanie 2003/871/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 16 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/532/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na region Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L234 - 15 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/531/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L234 - 13 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/530/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afryki i zmieniające wspólne działanie 2003/869/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 10 z 20043.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/903/WE przyjmującą plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2004, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2326)

 • Dz. U. L234 - 9 z 20043.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności w zakresie wyposażenia statków

 • Dz. U. L234 - 7 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w sprawie systemu opłat wyrównawczych w sektorze mleka i produktów mlecznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L234 - 4 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano–Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L234 - 3 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L234 - 1 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.