Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w sprawie systemu opłat wyrównawczych w sektorze mleka i produktów mlecznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 7

Strona 1 z 2
3.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 234/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1233/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe dla stosowania rozporządzenia (WE) nr 595/2004 w sprawie systemu opłat wyrównawczych w sektorze mleka i produktów mlecznych ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

Państwa Członkowskie ustalają ilość mleka wykorzystaną do ich przetworzenia. W przypadkach, w których ustalenie tej ilości sprawia trudności na podstawie produktów w obrocie, Państwa Członkowskie mogą wyznaczyć ryczałtowo ilości ekwiwalentu mleka w odniesieniu do liczby krów mlecznych posiadanych przez producenta i średniej mleczności na reprezentatywną krowę dla danego stada. Jeżeli na początku wdrażania systemu opłat wyrównawczych wysoka liczba małych producentów będzie prowadziła do trudności administracyjnych, powinna istnieć możliwość upoważnienia Państw Członkowskich, na podstawie odpowiednio uzasadnionego wniosku, do posługiwania się krajową średnią mlecznością zamiast średnią mlecznością na krowę reprezentatywną dla danego stada przez ograniczony okres.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Konieczne jest ustanowienie środków przejściowych w celu umożliwienia Republice Czeskiej, Estonii, Cyprowi, Łotwie, Litwie, Węgrom, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji (zwanym dalej „nowymi Państwami Członkowskimi”) stosowania systemu opłat wyrównawczych ustanowionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1788/2003 z 29 września 2003 r. ustanawiającym opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i produktów mlecznych (1).

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z 30 marca 2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (2) stanowi, że Państwa Członkowskie dostosowują indywidualną referencyjną zawartość tłuszczu w odniesieniu do poszczególnych producentów w przypadku przekroczenia krajowej referencyjnej zawartości tłuszczu. Właściwym jest ustanowienie zasady, zgodnie z którą nowe Państwa Członkowskie powinny dostosować indywidualne zawartości tłuszczu, dopiero począwszy od drugiego okresu dwunastomiesięcznego stosowania systemu opłat wyrównawczych w tych Państwach Członkowskich. Powinno to dać nowym Państwom Członkowskim wystarczający czas na wyliczenie występującego w nich przekroczenia krajowej referencyjnej zawartości tłuszczu.

Przydział indywidualnych ilości referencyjnych w odniesieniu do Polski i Słowenii będzie miał zastosowanie dopiero począwszy od okresu 2005/2006, zgodnie z postanowieniami Aktu Przystąpienia, z dostosowaniami zawartymi w decyzji Rady 2004/281/WE z dnia 22 marca 2004 r. dostosowującej Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w następstwie reformy wspólnej polityki rolnej (3). W związku z tym termin złożenia sprawozdania na temat systemu administrowania krajowymi ilościami referencyjnymi, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 595/2004, powinien zostać przesunięty dla tych dwóch krajów do 1 września 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 234 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L234 - 18 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/534/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na bliskowschodni proces pokojowy i zmieniające wspólne działanie 2003/873/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 17 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/533/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie oraz zmieniające wspólne działanie 2003/871/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 16 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/532/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na region Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L234 - 15 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/531/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L234 - 13 z 20043.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/530/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afryki i zmieniające wspólne działanie 2003/869/WPZiB

 • Dz. U. L234 - 10 z 20043.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/903/WE przyjmującą plan podziału pomiędzy Państwa Członkowskie zasobów przypisanych do roku budżetowego 2004, przeznaczonych na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych dla osób najbardziej poszkodowanych we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2326)

 • Dz. U. L234 - 9 z 20043.7.2004

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów zgodności w zakresie wyposażenia statków

 • Dz. U. L234 - 5 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do pomocy Wspólnoty dla dostaw produktów mlecznych na Maderę i Wyspy Kanaryjskie

 • Dz. U. L234 - 4 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano–Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L234 - 3 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L234 - 1 z 20043.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1229/2004 z dnia 2 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.