Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1242/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. przyznające nowym Państwom Członkowskim odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczącego poziomów odniesienia dla flot rybackich

Data ogłoszenia:2004-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 1

7.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1242/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. przyznające nowym Państwom Członkowskim odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczącego poziomów odniesienia dla flot rybackich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W związku z tym niestosowne jest ustalenie poziomów odniesienia, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, dla nowych Państw Członkowskich ani też zastosowanie do nich art. 11 ust. 2 i 11 ust. 4 tego rozporządzenia, ponieważ nie będzie to miało wpływu na zarządzanie flotą przez nowe Państwa Członkowskie.

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

(5)

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 57,

Z powodu krótkiego okresu czasu, podczas którego te nowe Państwa Członkowskie mogą udzielić pomocy na odnowę floty, niestosowne jest wymaganie, aby te floty zostały zredukowane, jak przewidziano w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1) stanowi, że dla floty każdego Państwa Członkowskiego poziomy odniesienia mają być ustalone jako suma celów przypadających na segment wieloletniego programu wytycznych 1997– 2000.

Zgodnie z powyższym powinno się przyznać nowym Państwom Członkowskim odstępstwa od odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(2)

Państwa Członkowskie nie mają wyznaczonych celów, o których mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

W drodze odstępstwa art. 11 ust 2, 11 ust. 4, 12 i 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 nie stosują się do Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

(3)

Poziomy odniesienia mogłyby być jedynie ustalone dla nowych Państw Członkowskich w odniesieniu do poziomu ich flot w momencie przystąpienia. Aczkolwiek w takim przypadku zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, byłyby zbędne, gdyż zobowiązania te nakładałyby się na zobowiązania wynikające z systemu wprowadzania/ wycofywania, o których mowa w art. 13 tego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

L 236/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. CULLEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 18 z 20047.7.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1165/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Anchois de Collioure, Melon du Quercy i Salame d’oca di Mortara) (Dz.U. L 224 z 25.6.2004)

 • Dz. U. L236 - 17 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L236 - 16 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L236 - 15 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować Przewodniczącym Komisji

 • Dz. U. L236 - 12 z 20047.7.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/86/WE z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 93/93/EWG, w sprawie mas i wymiarów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L236 - 10 z 20047.7.2004

  Dyrektywa Rady 2004/85/WE z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

 • Dz. U. L236 - 5 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie przyznania pomocy wspólnotowej w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych serów w roku składowania 2004/2005

 • Dz. U. L236 - 3 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.