Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 10

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2004/85/WE z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

Data ogłoszenia:2004-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 10

L 236/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2004

DYREKTYWA RADY 2004/85/WE z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej („zwany dalej Traktatem o przystąpieniu”), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

Pismem z dnia 17 września 2003 r., Estonia przekazała wniosek mający na celu niestosowanie art. 21 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2003/54/WE, w sprawie otwarcia rynku dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi do dnia 31 grudnia 2012 r. W kolejnym piśmie z dnia 5 grudnia 2003 r., Estonia zwróciła uwagę na fakt, że planuje osiągnąć pełne otwarcie rynku przewidziane w art. 21 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy do dnia 31 grudnia 2015 r.

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (zwany dalej „Aktem Przystąpienia”), w szczególności jego art. 57,

(6)

Wniosek Estonii jest oparty na wiarygodnym planie restrukturyzacji sektora olejów łupkowych, obejmującym okres do 31 grudnia 2012 r.

(7)

uwzględniając wniosek Estonii,

Oleje łupkowe to jedyne istotne miejscowe źródło energii w Estonii, a produkcja krajowa stanowi prawie 84 % produkcji światowej. 90 % energii elektrycznej wytworzonej w Estonii pochodzi z tego paliwa stałego. Dlatego ma ono ogromne znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa dostaw w Estonii.

uwzględniając wniosek Komisji,

(8)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas negocjacji w sprawie przystąpienia Estonia powołała się na szczególne cechy swojego sektora energii elektrycznej w celu wystąpienia z wnioskiem o przyznanie okresu przejściowego dla stosowania dyrektywy 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (1).

Przyznanie dalszego odstępstwa na okres 2009–2012 będzie gwarantowało bezpieczeństwo inwestycji w elektrownie i bezpieczeństwo dostaw w Estonii, pozwalając równocześnie na rozwiązanie poważnych problemów dotyczących środowiska spowodowanych przez te elektrownie.

(9)

Wniosek przedłożony przez Estonię powinien zostać rozpatrzony pozytywnie, a dyrektywa 2003/54/WE odpowiednio zmieniona,

(2)

W załączniku VI do Aktu Przystąpienia Estonii przyznano okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2008 r. dla stosowania art. 19 ust. 2 dyrektywy 96/92/WE odnoszącego się do stopniowego otwierania rynku.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

(3)

Ponadto w Deklaracji nr 8 załączonej do Traktatu o Przystąpieniu uznano, że szczególna sytuacja dotycząca restrukturyzacji sektora olejów łupkowych w Estonii wymaga szczególnych działań do końca 2012 r.

Do art. 26 dyrektywy 2003/54/WE dodaje się następujący ustęp:

(4)

Dyrektywa 96/92/WE została zastąpiona dyrektywą 2003/54/WE, która powinna być wprowadzona w życie najpóźniej do dnia 1 lipca 2004 r. i której skutkiem jest przyspieszenie otwarcia rynku energii elektrycznej.

(1) Dz.U. L 27 z 30.1.1997, str. 20. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2003/54/WE (Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37).

„3. Estonii przyznane zostaje tymczasowe odstępstwo od stosowania art. 21 ust. 1 lit. b) i c) do dnia 31 grudnia 2012 r. Estonia podejmuje środki niezbędne do zapewnienia otwarcia jej rynku energii elektrycznej. Proces ten będzie przeprowadzany stopniowo podczas okresu referencyjnego w celu pełnego otwarcia rynku do dnia 1 stycznia 2013 r. W dniu 1 stycznia 2009 r. otwarcie rynku musi dotyczyć co najmniej 35 % zużycia. Estonia co roku informuje Komisję o progach zużycia, obejmując przy tym odbiorców końcowych.”

7.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/11

Artykuł 2 Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy, najpóźniej w dniu 1 lipca 2004 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

W imieniu Rady

M. CULLEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 18 z 20047.7.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1165/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Anchois de Collioure, Melon du Quercy i Salame d’oca di Mortara) (Dz.U. L 224 z 25.6.2004)

 • Dz. U. L236 - 17 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L236 - 16 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L236 - 15 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować Przewodniczącym Komisji

 • Dz. U. L236 - 12 z 20047.7.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/86/WE z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 93/93/EWG, w sprawie mas i wymiarów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L236 - 5 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie przyznania pomocy wspólnotowej w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych serów w roku składowania 2004/2005

 • Dz. U. L236 - 3 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 1 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1242/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. przyznające nowym Państwom Członkowskim odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczącego poziomów odniesienia dla flot rybackich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.