Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 12

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2004/86/WE z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 93/93/EWG, w sprawie mas i wymiarów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2004-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 12

Strona 1 z 2
L 236/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.7.2004

DYREKTYWA KOMISJI 2004/86/WE z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 93/93/EWG, w sprawie mas i wymiarów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. dostosowania do postępu technicznego, utworzonego na mocy art. 13 dyrektywy Rady 70/156/EWG (3),

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając rozporządzenie Rady 93/93/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie mas i wymiarów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1), w szczególności jej art. 3,

Artykuł 1 Załącznik do dyrektywy 93/93/EWG zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Z mocą od 1 stycznia 2005 r., w przypadku dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych, których masy i wymiary spełniają wymagania dyrektywy 93/93/EWG zmienionej niniejszą dyrektywą, Państwa Członkowskie, na podstawie mas i wymiarów: a) nie odmówią przyznania homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu w stosunku do takiego pojazdu; lub

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/24/WE z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych i uchylając dyrektywę Rady 92/61/EWG (2), w szczególności jej art. 17,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 93/93/EWG stanowi jedną z odrębnych dyrektyw w kontekście wspólnotowej procedury homologacji typu zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE. Postanowienia dyrektywy 2002/24/WE dotyczące systemów, części i odrębnych jednostek technicznych stosują się w związku z tym do dyrektywy 93/93/EWG.

b) nie zabronią rejestracji, sprzedaży lub wprowadzenia takiego pojazdu do eksploatacji. 2. Z mocą od 1 lipca 2005 r., w przypadku niespełnienia wymagań dyrektywy 93/93/EWG zmienionej przez niniejszą dyrektywę w przypadku jakiegokolwiek nowego typu dwulub trzykołowego pojazdu silnikowego z powodu jego mas lub wymiarów, Państwa Członkowskie odmówią przyznania homologacji typu WE. Artykuł 3

(2)

W celu umożliwienia właściwego funkcjonowania pełnego systemu homologacji typu konieczne jest wyjaśnienie i uzupełnienie określonych wymagań dyrektywy 93/93/EWG.

(3)

W związku z tym konieczne jest określenie, że masy wymienionych nadbudów dla pojazdów czterokołowych kategorii L6e i L7e, przeznaczonych do transportu towarów, muszą być traktowane jako część ładunku użytecznego, a nie ujmowane w masie nieobciążonego pojazdu.

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie najpóźniej do 31 grudnia 2004 r. Następnie niezwłocznie powiadomią Komisję o treści tych przepisów i tabeli współzależności pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. W momencie przyjmowania tych przepisów przez Państwa Członkowskie przepisy te będą zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to będzie towarzyszyć ich oficjalnej publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia określany jest przez Państwa Członkowskie.

(3) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/3/WE (Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 36).

(4)

Dlatego też konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do dyrektywy 93/93/EWG.

(1) Dz.U. L 311 z 14.12.1993, str. 76. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2001/78/WE (Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1). (2) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/77/WE (Dz.U. L 211 z 21.8.2003, str. 24).

7.7.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 18 z 20047.7.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1165/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Anchois de Collioure, Melon du Quercy i Salame d’oca di Mortara) (Dz.U. L 224 z 25.6.2004)

 • Dz. U. L236 - 17 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L236 - 16 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L236 - 15 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować Przewodniczącym Komisji

 • Dz. U. L236 - 10 z 20047.7.2004

  Dyrektywa Rady 2004/85/WE z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

 • Dz. U. L236 - 5 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie przyznania pomocy wspólnotowej w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych serów w roku składowania 2004/2005

 • Dz. U. L236 - 3 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 1 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1242/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. przyznające nowym Państwom Członkowskim odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczącego poziomów odniesienia dla flot rybackich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.