Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1244/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie przyznania pomocy wspólnotowej w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych serów w roku składowania 2004/2005

Data ogłoszenia:2004-07-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 5

Strona 1 z 4
7.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1244/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie przyznania pomocy wspólnotowej w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych serów w roku składowania 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

między serami korzystającymi z tej pomocy i innymi serami wprowadzonymi na rynek. W związku z tym kwota kosztów stałych powinna być zredukowana, a kwota kosztów finansowych powinna zostać obliczona na podstawie stopy procentowej 2 %.

(6)

Należy określić szczegółowe przepisy w zakresie dokumentacji, zgodności oraz częstotliwości i zasad kontroli. W związku z tym należy ustanowić, aby Państwa Członkowskie mogły obciążyć w całości lub w części kosztami kontroli zawierającego umowę.

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania może być przyznana dla serów, które mogą być długo przechowywane, i serów, które są wyprodukowane z mleka owczego i/lub koziego i wymagają przynajmniej sześciu miesięcy dojrzewania, jeśli na te sery rozwój cen i stan zapasów wskazują na poważną nierównowagę rynku, która może być zlikwidowana lub zredukowana przez składowanie sezonowe. Sezonowość produkcji niektórych serów, które mogą być długo przechowywane i serów pecorino romano, kefalotyri i kasseri pogłębiona jest poprzez odwrotną sezonowość konsumpcji. Ponadto, rozdrobnienie produkcji tych serów zwiększa skutki tej sezonowości. Należy zatem odwołać się do składowania sezonowego do wysokości ilości wynikających z różnicy między produkcją z miesięcy letnich i miesięcy zimowych. Należy określić, w tym dla nowych Państw Członkowskich, rodzaje serów kwalifikujących się do pomocy i ustalić maksymalne ilości, które mogą korzystać z pomocy, oraz czas trwania umów zależnie od rzeczywistych potrzeb rynku i możliwości przechowywania danych serów. Należy również określić sery kwalifikujące się do pomocy w Irlandii w celu określenia serów, które mogłyby doprowadzić do braku równowagi na rynku. Sytuacja rynku sera pecorino romano, z nadwyżkami i znacznym spadkiem cen, uzasadnia ilość serów kwalifikujących się do objęcia większą pomocą niż w przeszłości. Niezbędne jest określenie treści umowy na składowanie oraz istotnych środków pozwalających na zapewnienie identyfikacji i kontroli serów objętych umową. Kwota pomocy powinna być ustalona, uwzględniając koszty składowania i równowagi, którą należy przestrzegać

(7)

W celu zapewnienia kontroli stosowania systemu pomocy w odniesieniu do składowania, stosownym jest, aby informacje dotyczące ilości serów, stanowiących przedmiot tego składowania, były regularnie przekazywane Komisji.

(8) (2)

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustala zasady stosowania przyznania pomocy wspólnotowej w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych serów (zwanej dalej „pomocą”), przewidzianej w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, w roku składowania 2004/2005.

(3)

Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia:

(4)

(5)

a) przez partię „składowania” rozumie się ilość serów o wielkości co najmniej 2 ton, tego samego rodzaju i wprowadzenia do składu tego samego dnia w tym samym magazynie;

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999 r., str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 236 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L236 - 18 z 20047.7.2004

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1165/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Anchois de Collioure, Melon du Quercy i Salame d’oca di Mortara) (Dz.U. L 224 z 25.6.2004)

 • Dz. U. L236 - 17 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L236 - 16 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L236 - 15 z 20047.7.2004

  Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wyznaczenia osoby, którą Rada zamierza mianować Przewodniczącym Komisji

 • Dz. U. L236 - 12 z 20047.7.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/86/WE z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 93/93/EWG, w sprawie mas i wymiarów dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

 • Dz. U. L236 - 10 z 20047.7.2004

  Dyrektywa Rady 2004/85/WE z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania niektórych przepisów w Estonii

 • Dz. U. L236 - 3 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1243/2004 z dnia 6 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L236 - 1 z 20047.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1242/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. przyznające nowym Państwom Członkowskim odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 dotyczącego poziomów odniesienia dla flot rybackich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.