Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1245/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2004-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 1

8.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1245/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 300 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu optymalizacji możliwości połowowych koniecznym jest, aby Komisja konsultowała się z odnośnymi Państwami Członkowskimi w sprawie ewentualnego transferu niewykorzystanych możliwości połowowych jednego Państwa Członkowskiego w czasie kampanii połowowej na rzecz innego Państwa Członkowskiego na jego wniosek. Taki transfer, który powinien być czasowy, powinien odbywać się bez uszczerbku dla przyszłych rozdziałów możliwości połowowych pomiędzy Państwami Członkowskimi i bez uszczerbku dla kompetencji przyznanych Państwom Członkowskim na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 (4),

Zgodnie z art. 14 Umowy w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (2), te dwie Strony przeprowadziły negocjacje w celu określenia zmian, które mają być wprowadzone do czwartego Protokołu (3) ustanawiającego warunki dotyczące połowów przewidzianych w tej Umowie. W wyniku tych negocjacji Protokół zmieniający czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony, został parafowany w dniu 18 czerwca 2003 r. Zmiany do czwartego Protokołu są zgodne z wytycznymi określonymi w komunikacie Komisji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zintegrowanych ram dla umów o partnerstwie z państwami trzecimi w dziedzinie rybołówstwa. Protokół zmienia możliwości połowowe rybaków wspólnotowych na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem Wyłącznej Strefy Gospodarczej Grenlandii w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie Protokołu zmieniającego czwarty Protokół.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Protokół zmieniający czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony („Protokół zmieniający”), zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty. Tekst Protokołu zmieniającego załącza się do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Komisja może zawrzeć porozumienie administracyjne z właściwymi władzami Grenlandii w celu czasowego dostosowania stawek opłat licencyjnych, zgodnie z art. 11 ust. 5 czwartego Protokołu. Artykuł 3 1. W przypadkach gdy występuje niewykorzystanie możliwości połowowych realizowanych w ramach kwot i licencji przyznanych Państwu Członkowskiemu na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją Grenlandii, bez uszczerbku dla kompetencji przyznanym Państwom Członkowskim na podstawie art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/ 2002, Komisja konsultuje się z Państwami Członkowskimi w celu przygotowania optymalnego wykorzystania możliwości połowowych i w szczególności ewentualnego transferu przez odnośne Państwa Członkowskie niewykorzystanych możliwości połowowych na rzecz innych Państw Członkowskich, które występują z wnioskiem o taki transfer.

(4) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 54.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Opinia wydana dnia 1 kwietnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 29 z 1.2.1985, str. 9. (3) Dz.U. L 209 z 2.8.2001, str. 2.

L 237/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2004

2. Transfer możliwości połowowych jednego Państwa Członkowskiego na rzecz drugiego Państwa Członkowskiego, zgodnie z ust. 1, odbywa się bez uszczerbku dla przyszłych rozdziałów możliwości połowowych pomiędzy Państwa Członkowskie zgodnie ze względną równowagą. Artykuł 4 Właściciele statków wspólnotowych, którzy uzyskują licencję dla statku wspólnotowego uprawnionego do połowów na wodach znajdujących się pod zwierzchnictwem wyłącznej strefy gospodarczej Grenlandii, uiszczają opłatę licencyjną zgodnie z art. 11 ust. 5 czwartego Protokołu.

Zasady wykonania niniejszego artykułu, włącznie ze stosowaniem licencji i formalnościami jej wydania, podlegają procedurze określonej w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002. Artykuł 5 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osób uprawnionych do podpisania Protokołu zmieniającego w celu związania Wspólnoty. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2004 r. W imieniu Rady

M. CULLEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 21 z 20048.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych (notyfikowana jako dokument K(2004) 2365) (1)

 • Dz. U. L237 - 18 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L237 - 16 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L237 - 15 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. otwierające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L237 - 14 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do udzielania pomocy związanej z odtłuszczonym mlekiem oraz odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej oraz sprzedażą takiego mleka w proszku

 • Dz. U. L237 - 13 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

 • Dz. U. L237 - 12 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Niderlandach

 • Dz. U. L237 - 11 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

 • Dz. U. L237 - 10 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L237 - 8 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 3 z 20048.7.2004

  Protokół Zmieniający czwarty protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między europejską wspólnotą gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.