Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Niderlandach

Data ogłoszenia:2004-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 12

L 237/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Niderlandach

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Środki te przyniosły pozytywne skutki dla rynku jaj wylęgowych i jaj ogółem. Stąd też uzasadnione staje się utożsamienie ich ze środkami nadzwyczajnymi w celu wsparcia rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i przyznanie pomocy pozwalającej na częściową rekompensatę strat gospodarczych spowodowanych wykorzystaniem jaj wylęgowych do przetwarzania w produkty jajeczne. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

W związku z wystąpieniem influenzy drobiu w określonych regionach produkcji w Niderlandach, decyzją Komisji z dnia 3 marca 2003 (2003/153/WE) dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do poważnego podejrzenia influenzy drobiu w Niderlandach (2) przyjęto ograniczenia weterynaryjne i handlowe dla tego Państwa Członkowskiego. W związku z tym wprowadzono tymczasowy zakaz transportu i wprowadzania do obrotu jaj wylęgowych w obrębie Niderlandów. Ograniczenia w swobodnym przepływie jaj wylęgowych wynikające z zastosowania środków weterynaryjnych stanowiły zagrożenie poważnego zakłócenia funkcjonowania rynku jaj wylęgowych w Niderlandach. Władze niderlandzkie przyjęły środki w celu wsparcia rynku na czas absolutnie niezbędny i dotyczące wyłącznie jaj wylęgowych. Środki te przewidywały możliwość wykorzystania jaj wylęgowych, których inkubacja stała się niemożliwa, do przetworzenia w produkty jajeczne.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Wykorzystanie jaj wylęgowych kod NC 0407 00 19 do przetwórstwa, wprowadzone na okres od 1 marca do 31 maja 2003 decyzją władz niderlandzkich podjętą w związku z wdrożeniem decyzji 2003/153/WE, zostaje uznane za środek nadzwyczajny w celu wsparcia rynku w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2771/75. 2. Z tytułu środka, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się rekompensatę w wysokości 0,081 EUR za jajo wylęgowe na łączną maksymalną liczbę 37 040 000 sztuk. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w każdym Państwie Członkowskim. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 59 z 4.3.2003, str. 32.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 21 z 20048.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych (notyfikowana jako dokument K(2004) 2365) (1)

 • Dz. U. L237 - 18 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L237 - 16 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L237 - 15 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. otwierające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L237 - 14 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do udzielania pomocy związanej z odtłuszczonym mlekiem oraz odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej oraz sprzedażą takiego mleka w proszku

 • Dz. U. L237 - 13 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

 • Dz. U. L237 - 11 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

 • Dz. U. L237 - 10 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L237 - 8 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 3 z 20048.7.2004

  Protokół Zmieniający czwarty protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między europejską wspólnotą gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L237 - 1 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1245/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.