Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

Data ogłoszenia:2004-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 13

8.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1250/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Dlatego pożądane jest ustalenie dla premii mlecznej terminu operacyjnego dla kursu wymiany na dzień 1 lipca w odniesieniu do roku, w którym przyznana jest pomoc. Mając na względzie spójność, należy również przewidzieć, że ten sam termin operacyjny dla kursu wymiany ma zastosowanie w odniesieniu do produktów mleczarskich i płatności dodatkowych. Należy zatem zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (4). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią odpowiednich komitetów zarządzających,

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (2), przewiduje w szczególności premię mleczną, jak również dodatkowe płatności w postaci premii dodatkowych, które stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r. Premia mleczna została wprowadzona po raz pierwszy rozporządzeniem Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (3), skutkiem stopniowego obniżenia wsparcia cen rynkowych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Poziom premii wzrasta corocznie aż do roku 2007, w celu wyrównania wspomnianego zmniejszenia wsparcia cen rynkowych, które następuje corocznie 1 lipca, który jest pierwszym dniem roku gospodarczego dla mleka i przetworów mlecznych.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do art. 4 ust. 1 rozporządzenie (WE) nr 2808/98 dodaje się trzeci akapit: „W odniesieniu do premii mlecznych, jak i dodatkowych płatności, o których mowa w tytule IV art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, termin operacyjny dla kursu wymiany ustala się na dzień 1 lipca w odniesieniu do roku, w którym przyznana jest pomoc.” Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48). (3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(4) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 2304/2003 (Dz.U. L 342 z 30.12.2003, str. 6).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 21 z 20048.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych (notyfikowana jako dokument K(2004) 2365) (1)

 • Dz. U. L237 - 18 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L237 - 16 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L237 - 15 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. otwierające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L237 - 14 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do udzielania pomocy związanej z odtłuszczonym mlekiem oraz odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej oraz sprzedażą takiego mleka w proszku

 • Dz. U. L237 - 12 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Niderlandach

 • Dz. U. L237 - 11 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

 • Dz. U. L237 - 10 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L237 - 8 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 3 z 20048.7.2004

  Protokół Zmieniający czwarty protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między europejską wspólnotą gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L237 - 1 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1245/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.