Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych (notyfikowana jako dokument K(2004) 2365) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 21

8.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 237/21

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lipca 2004 r. ustanawiająca środek przejściowy dla wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych (notyfikowana jako dokument K(2004) 2365)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/539/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wydania nowego wzoru świadectw importowych dla wprowadzania z krajów trzecich oraz testów poszczepiennych dla zwierząt z krajów trzecich niewymienionych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 maja 2003 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (1), a w szczególności zaś jej art. 21,

(3)

Wydaje się, że pomimo starań podejmowanych przez Państwa Członkowskie istnieją niepewności w zakresie tych warunków, uwzględniając w szczególności znaczną liczbę osób, które będą w tym okresie roku podróżować ze swoimi zwierzętami domowymi na wakacje letnie. W konsekwencji, roczny szczyt przemieszczania zwierząt domowych może spowodować liczne trudności administracyjne.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 określające warunki weterynaryjne stosowane do niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych będzie stosowane od 3 lipca 2004 r.

(4)

(2)

Pomimo środków przyjętych w celu ułatwienia transformacji istniejących warunków na warunki ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 998/2003, jego wdrożenie wymaga w szczególności dostępności dokumentu paszportowego we wszystkich biurach weterynaryjnych,

W związku z powyższym wskazane jest utrzymanie jako koniecznego stosowania obecnie obowiązujących zasad krajowych przez dostateczny okres czasu. W konsekwencji, w trakcie tego okresu przemieszczanie będzie dozwolone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003 bądź zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi przed 3 lipca 2004 r. Odpowiednio, derogacja od decyzji Komisji 2003/803/WE (2) oraz 2004/203/WE (3), przewidziana w decyzji 2004/301/ WE, dotycząca wzoru świadectw i paszportów, stosowanych do niehandlowego przemieszczania psów, kotów i fretek, powinna zostać przesunięta na termin późniejszy.

(1) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 592/2004 (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 7).

(2) Dz.U. L 312 z 27.11.2003, str. 1. (3) Dz.U. L 65 z 3.3.2004, str. 13. Decyzja zmieniona decyzją 2004/301/WE (Dz.U. L 98 z 2.4.2004, str. 55).

L 237/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2004

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 2 W art. 1, ust. 1, pkt a), decyzji 2004/301/WE, datę „3 lipca 2004 r.” zastępuje się datą „1 października 2004 r.”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla ust. 2 art. 25 rozporządzenia (WE) nr 998/2003, Państwa Członkowskie pozwalają na wprowadzanie na ich terytorium do 1 października 2004 r. zwierząt domowych z gatunków wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi przed 3 lipca 2004 r.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 237 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L237 - 18 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L237 - 16 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1253/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L237 - 15 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1252/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. otwierające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L237 - 14 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1251/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do udzielania pomocy związanej z odtłuszczonym mlekiem oraz odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej oraz sprzedażą takiego mleka w proszku

 • Dz. U. L237 - 13 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1250/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2808/98 w sprawie premii mlecznych

 • Dz. U. L237 - 12 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie określonych środków nadzwyczajnych przyjętych w celu wsparcia rynku jaj w Niderlandach

 • Dz. U. L237 - 11 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1248/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiającego środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz dotyczących wymiany produktów rolnych między Wspólnotą w składzie z dnia 30 kwietnia 2004 r. i Republiką Czeską, Estonią, Cyprem, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją

 • Dz. U. L237 - 10 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1247/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz jęczmienia, przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2305/2003

 • Dz. U. L237 - 8 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1246/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L237 - 3 z 20048.7.2004

  Protokół Zmieniający czwarty protokół ustanawiający warunki połowów przewidzianych w umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między europejską wspólnotą gospodarczą, z jednej strony, a rządem Danii oraz rządem lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L237 - 1 z 20048.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1245/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego czwarty Protokół ustanawiający warunki dotyczące połowów przewidzianych w Umowie w sprawie rybołówstwa zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.