Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 238 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1241/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

Data ogłoszenia:2004-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 238 POZ 1

Strona 1 z 4
8.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

RADA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1241/2004 z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1255/96 należy odpowiednio zmienić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 dodaje się produkty wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) produkty, których kody są wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, skreśla się z Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1255/96. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2004 r.

W interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na pewną liczbę nowych produktów niewyszczególnionych w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 (1). Pewna liczba produktów powinna zostać wycofana z wykazu określonego w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96, dlatego że w interesie Wspólnoty nie leży utrzymanie zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej lub ponieważ istnieje potrzeba zmiany opisu ze względu na rozwój techniczny produktu. Produkty wymagające zmiany opisów należy traktować jako nowe produkty.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Rady

G. ZALM

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2285/2003 (Dz.U. L 341 z 30.12.2003, str. 1).

L 238/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2004

ZAŁĄCZNIK I

Stawka cła autonomicznego (%)

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

ex 2812 90 00 20 ex 2903 30 80 50 ex 2903 30 80 60 ex 2905 19 00 30 ex 2909 19 00 30 ex 2912 42 00 10 ex 2914 70 00 40 ex 2915 39 90 50 ex 2920 90 10 30 ex 2921 29 00 40 ex 2922 19 80 50 ex 2923 90 00 80 ex 2925 19 95 20 ex 2928 00 90 80 ex 2930 90 70 88 ex 2932 19 00 70 ex 2932 19 00 75 ex 2932 19 00 80 ex 2932 99 70 60 ex 2933 99 30 20 ex 2934 99 90 72 ex 2934 99 90 73 ex 2935 00 90 15 ex 2935 00 90 25 ex 2935 00 90 35 ex 2935 00 90 45 ex 2935 00 90 55 ex 2935 00 90 65 ex 2935 00 90 75 ex 2935 00 90 87 3206 50 00 ex 3207 40 80 30 ex 3215 11 00 10 ex 3215 19 00 10

20 50 60 30 30 10 40 50 30 40 50 80 20 80 88 70 75 80 60 20 72 73 15 25 35 45 55 65 75 87

Tetrafluorek krzemu 1,1,1,3,3-Pentafluoropopran, do stosowania jako niepalna ciecz izolacyjna do aplikacji piany (a) Oktafluoropropan 2,6-Dimteloheptan-4-ol Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu i eteru etylowego nonafluorobutylu i etylu, o czystości w masie 99 % lub większej Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) Perfluoro(2-metylopentan-3-on) Octan 3-acetylofenylu 4-Etylo-1,3-dioksolan-2-on N,N'-Di-tert-butyloetylenodiamina 2-(2-Metoksyfenoksy)etyloamina Chlorek diallilodimetyloamonu w postaci roztworu wodnego zawierającego 63 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 67 % masy chlorku diallilodimetyloamonu N-(9-Fluorenylometoksykarbonyloksy)sukcynoimid Cyflufenamid (ISO) Ditiocyjanian metylenu Furfuryloamina Tetrahydro-2-metylofuran Oktafluorotetrahydrofuran Bis[4-O-(β-D-galaktopiranozylo)-D-glukoniano] dihydrat wapnia Chlorek 5H-dibenzo[b,f]azepino-5-karbonylu 1-[3-(5-Nitro-2-furylo)alliloidenoamino]imidoazolidyno-2,4-dion N-(5-Merkapto-1,3,4-tiadiazolo-2-yl)acetamid Flupyrsulfuron-metyl-sodu (ISO) Triflusulfuron-metyl (ISO) Chlorsulfuron (ISO) Rimsulfuron (ISO) Thifensulfuron-metyl (ISO) Tribenuron-metyl (ISO) Metsulfuron-metyl (ISO) 4'-Sulfamyloacetanilid Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 10 10

Fryta szklana, do produkcji kineskopów (lamp eletronopromieniowych) (a) Farba drukarska, płynna, składająca się z roztworu kopolimeru akrylanu winylu i barwników w izoparafinach, zawierająca nie więcej niż 13 % masy kopolimeru akrylanu winylu i barwników

8.7.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 238 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.