Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

Data ogłoszenia:2004-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 31

Strona 1 z 2
9.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/31

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1266/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

refundacji wywozowych produktów rolnych (3). Ograniczenie to wprowadza odstępstwo od postanowień art. 28 ust. 6 i art. 29 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r., ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (4).

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 9,

Dla uniknięcia ryzyka zakłóceń na rynku zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno zbiec się z jego wejściem w życie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze zbóż i ryżu (2), w szczególności jego art. 7 ust. 1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Niezależnie od postanowień art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003, okres ważności pozwoleń na wywóz produktów wymienionych w załączniku, o których wydanie występowano w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do 27 sierpnia 2004 r., ogranicza się do dnia 3 września 2004 r. 2. Formalności celne wywozowe dla wyżej wymienionych pozwoleń powinny być dokonane najpóźniej 3 września 2004 r. Tę graniczną datę stosuje się także wobec formalności, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, w odniesieniu do produktów objętych systemem rozporządzenia (EWG) nr 565/80, w oparciu o te pozwolenia. W rubryce 22. tych pozwoleń wnosi się jedną z następujących uwag: — Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1266/2004 — Omezení stanovené na základě čl. 1 ods. 2 nařízení (ES) č. 1266/2004 — Begrænsning, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1266/2004 — Kürzung der Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2004 — Piirang on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1266/2004 artikli 1 lõike 2 alusel. — Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1266/2004 — Limitation provided for in Article 1(2) of Regulation (EC) No 1266/2004

(3) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3). (4) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 ustala okres ważności pozwoleń na wywóz, w szczególności dla produktów przetworzonych na bazie kukurydzy. Ten okres ważności jest ustalony do końca czwartego miesiąca, licząc od miesiąca wydania pozwolenia, a ustala się go w zależności od potrzeb rynku i konieczności właściwego zarządzania.

(2)

Aktualna sytuacja na rynku kukurydzy sprawia, że pożądane jest ograniczenie wydawania pozwoleń w celu niewykorzystywania ilości przeznaczonych na następny sezon. Pozwolenia, które zostaną wydane w najbliższych miesiącach, powinny być zarezerwowane dla wywozów dokonywanych przed 4 wrześniem 2004 r. W tym celu konieczne jest czasowe ograniczenie okresu ważności pozwoleń na wywóz, jakie będą wydane do realizacji przed dniem 3 września 2004 r.; należy więc zastosować czasowe odstępstwo od postanowień art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 35 z 20049.7.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa THEMIS/1/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji UE dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji, w kontekście EPBiO, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L239 - 33 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2004 z dnia 8 lipca 2004 ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L239 - 30 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 27 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 25 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L239 - 23 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L239 - 19 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L239 - 16 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 838/2004 dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L239 - 8 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (1)

 • Dz. U. L239 - 5 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

 • Dz. U. L239 - 4 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów merlina błękitnego przez statki pod banderą państwa członkowskiego

 • Dz. U. L239 - 3 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2004 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą niemiecką

 • Dz. U. L239 - 1 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.