Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 33

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2004 z dnia 8 lipca 2004 ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

Data ogłoszenia:2004-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 33

9.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/33

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1267/2004 z dnia 8 lipca 2004 ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

importerów nietradycyjnych na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 838/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty ze względu na przystąpienie do Wspólnoty Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 i jego art. 7 ust. 1,

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze krajowe, łączne indywidualne ilości referencyjne importerów tradycyjnych wynoszą 574 641,499 ton, a łączne wnioskowane alokacje indywidualne dla importerów nietradycyjnych wynoszą 203 401,506 ton.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 838/2004 ustaliło na 300 000 ton dodatkową dostępną ilość bananów, które mogą być przywiezione do nowych Państw Członkowskich w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r., odpowiednio 249 000 ton przez importerów tradycyjnych oraz 51 000 ton przez importerów nietradycyjnych.

Wobec powyższego należy określić, w zależności od dodatkowej ilości oraz informacji Państw Członkowskich, współczynniki dostosowawcze wspomniane powyżej. W celu umożliwienia importerom złożenia wniosków o pozwolenie w stosownym terminie w lipcu 2004, dla drugiej partii dodatkowej ilości, niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie natychmiast.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Oczekując na wyniki kontroli i sprawdzenia dokumentów oraz dokumentów uzasadniających przedstawionych przez podmioty zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 414/2004 (2) lub przepisów krajowych wydanych w związku z tym przez nowe Państwa Członkowskie przed datą przystąpienia do Unii, art. 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 838/2004 przewidują ustalenie dla każdego importera, w zależności od przypadku, ilości referencyjnej lub alokacji tymczasowej w celu umożliwienia im wydania pozwolenia na przywóz na początku maja dla pierwszej partii dodatkowej ilości. W tym celu, rozporządzenie (WE) nr 839/2004 (3) ustaliło współczynniki dostosowawcze niezbędne do określenia indywidualnych tymczasowych ilości dla każdego podmiotu.

Artykuł 1 W ramach dodatkowej dostępnej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r., określonej w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 838/2004,

a) współczynnik dostosowawczy, który należy zastosować do indywidualnej ilości referencyjnej dla każdego importera tradycyjnego, określony w art. 6 ust. 2, wspomnianego rozporządzenia wynosi 0,64964;

(3)

Po zakończeniu czynności kontrolnych, zgodnie z art. 6 i 7 zmienionego rozporządzenia (WE) nr 838/2004, należy ustalić niezbędne współczynniki dostosowawcze w celu umożliwienia kompetentnym władzom krajowym ustalenie indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla

b) współczynnik dostosowawczy, który należy zastosować do indywidualnej wnioskowanej alokacji dla każdego importera nietradycyjnego, określony w art. 7 ust. 1, wspomnianego rozporządzenia wynosi 0,25073.

(1) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 52. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1260/2004 (Patrz str. 16 Dz.U.). (2) Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzaniem (WE) nr 689/2004 (Dz.U. L 106 z 15.4.2004, str. 17). (3) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 57.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 239/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 35 z 20049.7.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa THEMIS/1/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji UE dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji, w kontekście EPBiO, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L239 - 31 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

 • Dz. U. L239 - 30 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 27 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 25 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L239 - 23 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L239 - 19 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L239 - 16 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 838/2004 dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L239 - 8 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (1)

 • Dz. U. L239 - 5 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

 • Dz. U. L239 - 4 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów merlina błękitnego przez statki pod banderą państwa członkowskiego

 • Dz. U. L239 - 3 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2004 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą niemiecką

 • Dz. U. L239 - 1 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.