Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1258/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

Data ogłoszenia:2004-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 5

Strona 1 z 2
9.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1258/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chourićo de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chourićo grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

Ponieważ w okresie trzech miesięcy nie doszło do żadnego porozumienia między Republiką Portugalii i Republiką Włoską, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 15.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 4 oraz art. 7 ust. 5 lit. b);

Po pierwsze, według Republiki Włoskiej dowód pochodzenia nie może zostać potwierdzony, ponieważ geograficzny obszar produkcji surowca nie jest dokładnie określony. Ponadto, biorąc pod uwagę brak zapisu o możliwości stosowania metody krzyżowania, dowód pochodzenia w odniesieniu do wykorzystywanej rasy nie jest wystarczający, nawet jeśli istniałaby księga hodowlana tej rasy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Portugalia przekazała Komisji sześć wniosków o rejestrację następujących chronionych oznaczeń geograficznych: „Paia de Toucinho de Estremoz e Borba”, „Chourićo de Carne de Estremoz e Borba”, „Paia de Lombo de Estremoz e Borba”, „Morcela de Estremoz e Borba”, „Chourićo grosso de Estremoz e Borba”, „Paia de Estremoz e Borba”.

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 niniejszego rozporządzenia stwierdzono, że złożone wnioski są zgodne z rozporządzeniem, mianowicie zawierają wszystkie elementy przewidziane w jego art. 4.

W odniesieniu do każdego z sześciu produktów objętych chronioną nazwą pochodzenia (PGI) warunki art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 są spełnione, ponieważ obszar przetworzenia jest dokładnie określony, a związek udowodniony przez wyjątkową renomę i szczególne cechy organoleptyczne. Argument Republiki Włoskiej nie jest trafny, gdyż dowód pochodzenia powinien w tym przypadku opierać się na dowodzie przetworzenia na określonym obszarze geograficznym, a nie na dowodzie pochodzenia surowca. Niemniej jednak specyfikacja może zawierać obiektywne kryteria dotyczące wyboru surowca.

(9)

(3)

Główne elementy specyfikacji dotyczącej wniosków o rejestrację nazw zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 27 kwietnia 2002 r. (2).

Po drugie, według Republiki Włoskiej stwierdzenie tradycyjnego charakteru produkcji w zakładach „zatwierdzonych” nie jest uzasadnione, jeśli wnioski nie wymieniają parametrów, które mają być przestrzegane, ani podmiotu prawa, któremu przyznano zezwolenie. Ponadto wnioski o rejestrację nie opisują faz ani parametrów, jakie mają być przestrzegane w procesie produkcji, takich jak czas i temperatura wędzenia oraz możliwości i sposoby dojrzewania według tradycyjnych technik.

(4)

Republika Włoska przesłała Komisji oświadczenia, w których sprzeciwia się rejestracji wymienionych nazw w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(10)

(5)

Oświadczenia wyrażające sprzeciw dotyczyły nieprzestrzegania warunków przewidzianych w art. 2 rozporządzenia i zostały uznane za dopuszczalne w rozumieniu art. 7 ust. 4 rozporządzenia. Komisja wezwała oba państwa do dążenia do wzajemnego porozumienia w zgodzie z ich procedurami wewnętrznymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 239 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 35 z 20049.7.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa THEMIS/1/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji UE dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji, w kontekście EPBiO, EUJUST THEMIS

 • Dz. U. L239 - 33 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2004 z dnia 8 lipca 2004 ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L239 - 31 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ograniczające okres ważności pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych na bazie zbóż

 • Dz. U. L239 - 30 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 27 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L239 - 25 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1263/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L239 - 23 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L239 - 19 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1261/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L239 - 16 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1260/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 838/2004 dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L239 - 8 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1259/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków już dopuszczonych w paszach (1)

 • Dz. U. L239 - 4 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1257/2004 z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów merlina błękitnego przez statki pod banderą państwa członkowskiego

 • Dz. U. L239 - 3 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1256/2004 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą niemiecką

 • Dz. U. L239 - 1 z 20049.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1255/2004 z dnia 8 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.