Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalająca na 2004 r. definitywny rozdział między Państwa Członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2411)

Data ogłoszenia:2004-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 14

L 240/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalająca na 2004 r. definitywny rozdział między Państwa Członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2411) (2004/543/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dlatego należy, zgodnie z art. 17 ust. 4 i art. 26 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002, rozdzielić między zainteresowane Państwa Członkowskie, do 30 czerwca 2004 r., kwotę dostępną na 2004 r. na podstawie przewidywanych planów finansowania działań, dla których wystąpiono o pomoc, przedkładanych przez Państwa członkowskie. Działania przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 14a,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2182/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2075/92 odnośnie Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego (2) przewiduje, w artykułach 13 i 14, działania wspierające przestawienie produkcji. Działania te powinny być finansowane przez Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy utworzony na mocy art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92.

Ostateczny rozdział na 2004 r. między Państwa Członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 jest przedstawiony w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

(2)

Łączne zasoby dostępne dla Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na rok 2004 wynoszą 28,8 milionów EUR, z czego 50 % powinno być przeznaczonych na poszczególne działania pomagające producentom tytoniu na przejście na inne uprawy lub na inne działalności gospodarcze tworzące nowe miejsca pracy, jak również na badania w tej dziedzinie.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48). (2) Dz.U. L 331 z 7.12.2002, str. 16. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 480/2004 (Dz.U. L 78 z 16.3.2004, str. 8).

10.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/15

ZAŁĄCZNIK Ostateczny rozdział między Państwa Członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na rok 2004 na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002

(w euro) Podstawa Ostateczny rozdział 90 % na podstawie ilości nieodwo10 % na podstawie krajowego progu łalnie wykupionych w ramach gwarancji kontyngentów Wartość Wartość

Państwo Członkowskie

Belgia Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Austria Portugalia Łącznie

373 222 0 183 578 0 0 12 138 520 76 288 374 206 13 145 814

8 441 48 507 129 938 177 542 109 443 624 065 587 48 130 1 146 653

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 7 z 200410.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie wykazu państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1954) (1)

 • Dz. U. L240 - 6 z 200410.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie trzech przedstawicieli zainteresowanych grup i ich zastępców w Zarządzie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieciowego i Informatycznego

 • Dz. U. L240 - 5 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L240 - 4 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L240 - 3 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L240 - 1 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.