Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie trzech przedstawicieli zainteresowanych grup i ich zastępców w Zarządzie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieciowego i Informatycznego

Data ogłoszenia:2004-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 6

L 240/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2004

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie trzech przedstawicieli zainteresowanych grup i ich zastępców w Zarządzie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieciowego i Informatycznego (2004/541/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieciowego i Informatycznego (1), dalej zwaną „Agencją”, szczególnie jego art. 6, uwzględniając wniosek Komisji z 28 maja 2004 r., a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby umożliwić Agencji szybkie rozpoczęcie prac, Zarząd Agencji musi być w stanie zacząć działać możliwie najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Lista członków i ich zastępców reprezentujących trzy zainteresowane grupy w Zarządzie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieciowego i Informatycznego obejmuje następujące osoby:

Członkowie Zastępcy

Artykuł 6 tego rozporządzenia stwierdza, że Zarząd Agencji składa się z jednego przedstawiciela każdego Państwa Członkowskiego i trzech przedstawicieli Komisji oraz trzech przedstawicieli zaproponowanych przez Komisję i mianowanych przez Radę, bez prawa głosu, z których każdy reprezentuje jedną z następujących grup: a) branża informatyczna i telekomunikacyjna; b) grupy konsumenckie; c) eksperci naukowi w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego i informatycznego.

Branża informatyczna i telekomunikacyjna Grupy konsumenckie Eksperci naukowi w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego i informatycznego

Mark MacGann Markus Bautsch Kai Rannenberg

Berit Svendsen Jim Murray Niko Schlammberger

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r. W imieniu Rady

G. ZALM

(2)

Komisja zachęca Państwa Członkowskie do mianowania przedstawicieli Państw Członkowskich do Zarządu, a także ich zastępców, którzy będą reprezentować członków w przypadku ich nieobecności.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 14 z 200410.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalająca na 2004 r. definitywny rozdział między Państwa Członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2411)

 • Dz. U. L240 - 7 z 200410.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie wykazu państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1954) (1)

 • Dz. U. L240 - 5 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L240 - 4 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L240 - 3 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L240 - 1 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.