Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie wykazu państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1954) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 7

Strona 1 z 4
10.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 240/7

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie wykazu państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1954)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/542/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych (1), w szczególności jej art. 14 ust. 3 lit. c) i d) oraz art. 15, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4,

(4)

wanie do Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Paragwaju i Urugwaju, została ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2003/758/WE (6), która wprowadziła zmiany w regionalizacji Argentyny; decyzja ta traci moc w dniu 1 maja 2004 r., z chwilą wejścia w życie decyzji 2004/212/WE.

(3)

Decyzja Komisji 1999/283/EW z dnia 12 kwietnia 1999 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa z niektórych państw afrykańskich (7) została ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2003/571/WE (8), która wprowadziła zmiany w regionalizacji Suazi; decyzja ta traci moc w dniu 1 maja 2004 r. z chwilą wejścia w życie decyzji 2004/212/WE.

oraz mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. ustalająca wykaz państw trzecich lub ich części, ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie do Wspólnoty niektórych kategorii zwierząt i świeżego mięsa (3), została ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/212/WE (4). Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez tą decyzję, nowe wzory świadectw weterynaryjnych będą obowiązywały od dnia 1 maja 2004 r.

(5)

Decyzja Komisji 2000/585/WE (9) z dnia 7 września 2000 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przewóz mięsa króliczego oraz niektórych rodzajów mięsa zwierząt łownych i mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt, warunki zdrowia publicznego oraz warunki związane ze świadectwami weterynaryjnymi dla takiego przywozu, została ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/245/ WE (10), która upoważnia Islandię do wywozu mięsa zwierząt dzikich i mięsa zwierząt łownych parzystokopytnych, z wyłączeniem świń.

(2)

Decyzja Komisji 93/402/EWG z dnia 10 czerwca 1993 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa z państw Ameryki Południowej (5), mająca nadal zastoso-

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (3) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/372/WE (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 45). (4) Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 11. (5) Dz.U. L 179 z 22.7.1993, str. 11.

W związku z powyższym należy uaktualnić decyzję Rady 79/542/EWG w celu uwzględnienia wymogów dotyczących regionalizacji oraz świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do Argentyny, zgodnie z postanowieniami decyzji 2003/758/WE, w odniesieniu do Suazi, zgodnie z postanowieniami decyzji 2003/571/WE oraz w odniesieniu do Islandii, zgodnie z postanowieniami decyzji 2004/245/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 240 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L240 - 14 z 200410.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2004 r. ustalająca na 2004 r. definitywny rozdział między Państwa Członkowskie zasobów ze Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2411)

 • Dz. U. L240 - 6 z 200410.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie trzech przedstawicieli zainteresowanych grup i ich zastępców w Zarządzie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieciowego i Informatycznego

 • Dz. U. L240 - 5 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1271/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L240 - 4 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1270/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L240 - 3 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1269/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L240 - 1 z 200410.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1268/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.