Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. odraczające ostateczny termin siewu niektórych roślin uprawnych na niektórych obszarach Wspólnoty w roku gospodarczym 2004/2004

Data ogłoszenia:2004-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 3

13.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1273/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. odraczające ostateczny termin siewu niektórych roślin uprawnych na niektórych obszarach Wspólnoty w roku gospodarczym 2004/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiające system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

W tych okolicznościach nieprzekraczalny termin siewu na rok gospodarczy 2004/2004 powinien zostać odroczony. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1251/1999 stanowi, że w celu kwalifikacji do płatności obszarowych producenci musieli zasiać materiał siewny nie później niż do dnia 31 maja poprzedzającego odpowiedni zbiór plonów. W wyniku szczególnych warunków pogodowych w tym roku nie będzie możliwe dostosowanie się do ostatecznych terminów siewu w przypadku niektórych upraw we Włoszech i Hiszpanii oraz w niektórych regionach Finlandii, Francji, Portugalii i Szwecji.

Artykuł 1 Ostateczne terminy siewu na rok gospodarczy 2004/2005 ustalone są w Załączniku dla określonych upraw i regionów. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się je do płatności obszarowych na rok gospodarczy 2004/2005.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 160, z 26.6.1999, str. 1, Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270, z 21.10.2003, str. 1)

L 241/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2004

ZAŁĄCZNIK Ostateczne terminy siewu na rok gospodarczy 2004/2005

Uprawa Państwo Członkowskie Region Ostateczny termin

Soja, słonecznik, sorgo, siemię lniane, len Kukurydza

Włochy Włochy

Cały kraj Cały kraj z wyłączeniem Lombardii: gminy miejskie wymienione w dekrecie regionalnym nr 15969 Lombardia: gminy miejskie wymienione w dekrecie regionalnym nr 15969

15 czerwca 2004 r. 15 czerwca 2004 r.

30 czerwca 2004 r.

Soja, słonecznik, sorgo, siemię lniane, len Kukurydza, słonecznik, sorgo Kukurydza Wszystkie uprawy Wszystkie uprawy Wszystkie uprawy

Portugalia Hiszpania Francja Szwecja Finlandia Finlandia

Entre-Douro e Minho, Beira Litoral, Ribatejo e Oeste Cały kraj Aquitaine, Midi Pyrénées Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten C2 C2P, C3, C4

15 czerwca 2004 r. 15 czerwca 2004 r. 15 czerwca 2004 r. 28 czerwca 2004 r. 21 czerwca 2004 r. 28 czerwca 2004 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 68 z 200413.7.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13)

 • Dz. U. L241 - 66 z 200413.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2591) (1)

 • Dz. U. L241 - 44 z 200413.7.2004

  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

 • Dz. U. L241 - 22 z 200413.7.2004

  European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

 • Dz. U. L241 - 21 z 200413.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona)

 • Dz. U. L241 - 19 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 17 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1171/2004

 • Dz. U. L241 - 15 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L241 - 14 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L241 - 12 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L241 - 9 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 204/2004 w sprawie otwarcia stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym ryżu ze zbiorów 1998 r. i 1999 r. będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L241 - 8 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2692/89 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu do Réunion, w odniesieniu do korekty, którą należy zastosować do kwoty subsydiów w przypadku rozbicia ceny interwencyjnej ryżu niełuskanego w końcu roku gospodarczego

 • Dz. U. L241 - 5 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do sprzedaży maksymalnej ilości 25000 ton pszenicy i 10000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa znajdujących się w posiadaniu Słowacji

 • Dz. U. L241 - 1 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200413.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.