Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do sprzedaży maksymalnej ilości 25000 ton pszenicy i 10000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa znajdujących się w posiadaniu Słowacji

Data ogłoszenia:2004-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 5

Strona 1 z 2
13.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1274/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do sprzedaży maksymalnej ilości 25 000 ton pszenicy i 10 000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa znajdujących się w posiadaniu Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 ust.1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejsze rozporządzenie ustanawia przejściowe zasady sprzedaży maksymalnej ilości 25 000 ton pszenicy i 10 000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa będących w posiadaniu słowackich władz w dniu 1 maja 2004 r. i wszelkich następnych operacji odnawiania zapasów. Artykuł 2 Agencja odpowiedzialna za zarządzanie słowackimi zapasami bezpieczeństwa, o której szczegółowe informacje zostały podane w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, sprzedaje ilości wymienione w art. 1 na rynku Wspólnoty w drodze stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych, obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2004 r. Do celów niniejszego rozporządzenia sprzedaż w drodze przetargu oznacza oferowanie do sprzedaży w drodze zaproszenia do składania ofert przetargowych, przy czym umowę zawiera się z osobą, której oferta cenowa jest najkorzystniejsza i która spełnia wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu. Artykuł 3 Agencja, o której mowa w art. 2 ust. 1, publikuje ogłoszenie o zaproszeniu do przetargu co najmniej na trzy dni przed końcowym terminem pierwszego okresu składania ofert. W zaproszeniu do przetargu określa w szczególności: a) początkowe i końcowe terminy składania ofert dla każdej cząstkowej procedury przetargowej oraz adres, na który należy składać oferty; b) minimalne ilości, jakich może dotyczyć oferta przetargowa; c) zabezpieczenia, które należy złożyć i warunki ich zwrotu; d) główne cechy fizyczne i technologiczne różnych partii zboża; e) miejsce składowania oraz nazwę i adres podmiotu składującego; f) warunki płatności.

Na mocy art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1972/2003 z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), słowackie władze poinformowały Komisję o zamiarze sprzedania maksymalnej ilości 25 000 ton pszenicy i 10 000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa w ramach procedury rotacji. Sprzedaż tak dużych ilości pszenicy i kukurydzy może zakłócić funkcjonowanie rynku zbóż Wspólnoty. Wobec tego należy wprowadzić środki przejściowe, by ustanowić warunki sprzedaży podobne do tych, które zostały przewidziane w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiającym procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2), w celu zapewnienia, że podmioty gospodarcze są traktowane jednakowo oraz że są przestrzegane warunki rynkowe. Ponieważ wszelkie operacje odnawiania zapasów mogą również zakłócić funkcjonowanie rynku Wspólnoty, należy wprowadzić procedurę pozwalającą Komisji na zatwierdzanie uzgodnień dotyczących odnawiania zapasów. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Rozporządzenie ostatnio zmie735/2004 (Dz.U. L 114 z Rozporządzenie ostatnio zmie777/2004 (Dz.U. L 123 z

(2)

(3)

(4)

Dz.U. L 293 z 11.11.2003, str. 3. nione rozporządzeniem (WE) nr 21.4.2004, str. 13). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. nione rozporządzeniem (WE) nr 27.4.2004, str. 50).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 68 z 200413.7.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13)

 • Dz. U. L241 - 66 z 200413.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2591) (1)

 • Dz. U. L241 - 44 z 200413.7.2004

  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

 • Dz. U. L241 - 22 z 200413.7.2004

  European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

 • Dz. U. L241 - 21 z 200413.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona)

 • Dz. U. L241 - 19 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 17 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1171/2004

 • Dz. U. L241 - 15 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L241 - 14 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L241 - 12 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L241 - 9 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 204/2004 w sprawie otwarcia stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym ryżu ze zbiorów 1998 r. i 1999 r. będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L241 - 8 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2692/89 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu do Réunion, w odniesieniu do korekty, którą należy zastosować do kwoty subsydiów w przypadku rozbicia ceny interwencyjnej ryżu niełuskanego w końcu roku gospodarczego

 • Dz. U. L241 - 3 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. odraczające ostateczny termin siewu niektórych roślin uprawnych na niektórych obszarach Wspólnoty w roku gospodarczym 2004/2004

 • Dz. U. L241 - 1 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200413.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.