Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2591) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 66

Strona 1 z 2
L 241/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2004

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2591)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/545/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nego i trwałego udostępnienia zharmonizowanych pasm częstotliwości radiowych, tak aby stanowiło to zachętę dla producentów do dokonywania niezbędnych inwestycji. Mając na względzie taką harmonizację, zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 676/2002/WE, dnia 5 sierpnia 2003 r. Komisja udzieliła Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) mandatu (4) na dokonanie harmonizacji widma radiowego oraz ułatwienie skoordynowanego wprowadzenia systemów samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu. W wyniku tego mandatu, CEPT za pośrednictwem Komitetu Komunikacji Elektronicznej (ECC) zidentyfikowała pasmo 79 GHz jako najbardziej odpowiednie dla długotrwałego i nieustannego rozwoju i wprowadzenia radarów bliskiego zasięgu. Konkluzje ECC stanowią, że praca w tym paśmie powinna przebiegać na zasadzie niepowodowania zakłóceń oraz braku żądania ochrony przed zakłóceniami, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym przyjętym przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) i specyfikacjami technicznymi określonymi przez ECC w decyzji z 19 marca 2004 r. Wyniki pracy prowadzonej zgodnie z udzielonym CEPT mandatem odnośnie określenia długoterminowego i stałego pasma dla radaru bliskiego zasięgu są możliwe do zaakceptowania i powinny być zastosowane we Wspólnocie w celu zapewnienia dostępności i skutecznego wykorzystania widma radiowego, koniecznego do ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Udostępnienie pasma 79 GHz dla radaru bliskiego zasięgu powinno nastąpić tak szybko, jak jest to możliwe i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2005 r., tak aby zachęcić przemysł do opracowywania, produkowania i wprowadzania na rynek radarowych urządzeń bliskiego zasięgu funkcjonujących w tym paśmie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), zwłaszcza jej art. 4 ust. 3,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2003 r. w sprawie „Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych stosowanych dla pojazdów bezpiecznych i inteligentnych” (2), Komisja wyraziła zamiar poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w Europie, co zostało określone mianem inicjatywy eSafety. Poprawa może w szczególności zostać osiągnięta poprzez wykorzystanie nowych informatycznych technologii komunikacyjnych oraz inteligentnych systemów bezpieczeństwa drogowego, takich jak radarowe urządzenia samochodowe bliskiego zasięgu (ang. automotive Short-Range Radar equipment, SRR). We wnioskach Rady na temat bezpieczeństwa drogowego (3) z dnia 5 grudnia 2003 r. Rada wezwała także do poprawy bezpieczeństwa pojazdów poprzez promocję nowych technologii, takich jak systemy bezpieczeństwa elektronicznego.

(5)

(2)

Szybki i skoordynowany rozwój oraz wprowadzanie radarów o bliskim zasięgu są uzależnione od bezzwłocz-

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1. (2) KOM(2003) 542. (3) 15058/03 TRANS 307.

(4) Mandat dla CEPT na dokonanie harmonizacji widma radiowego oraz ułatwienie skoordynowanego wprowadzenia we Wspólnocie systemów samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu.

13.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/67

(6)

Radary bliskiego zasięgu powinny być używane z należytą troską o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno użytkownika, jak i wszystkich innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem zalecenia Rady z dnia 12 lipca 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 68 z 200413.7.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13)

 • Dz. U. L241 - 44 z 200413.7.2004

  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

 • Dz. U. L241 - 22 z 200413.7.2004

  European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

 • Dz. U. L241 - 21 z 200413.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona)

 • Dz. U. L241 - 19 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 17 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1171/2004

 • Dz. U. L241 - 15 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L241 - 14 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L241 - 12 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L241 - 9 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 204/2004 w sprawie otwarcia stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym ryżu ze zbiorów 1998 r. i 1999 r. będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L241 - 8 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2692/89 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu do Réunion, w odniesieniu do korekty, którą należy zastosować do kwoty subsydiów w przypadku rozbicia ceny interwencyjnej ryżu niełuskanego w końcu roku gospodarczego

 • Dz. U. L241 - 5 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do sprzedaży maksymalnej ilości 25000 ton pszenicy i 10000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa znajdujących się w posiadaniu Słowacji

 • Dz. U. L241 - 3 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. odraczające ostateczny termin siewu niektórych roślin uprawnych na niektórych obszarach Wspólnoty w roku gospodarczym 2004/2004

 • Dz. U. L241 - 1 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200413.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.