Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 68

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13)

Data ogłoszenia:2004-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 68

Strona 1 z 4
L 241/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2004

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13) (2004/546/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

zarządzania rezerwami mają charakter poufny i wchodzą w zakres zastosowania artykułu 38 Statutu.

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 12 ustęp 1, artykuł 14 ustęp 3 oraz artykuł 23,

(4)

Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 oraz artykułem 14 ustęp 3 Statutu, wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

(1)

Na podstawie artykułu 23 w związku z artykułem 43 ustęp 4 Statutu, Europejski Bank Centralny (EBC) oraz krajowe banki centralne Państw Członkowskich, które wprowadziły walutę euro (zwane poniżej „uczestniczącymi KBC”), mogą nawiązywać stosunki z bankami centralnymi w innych krajach oraz, jeżeli jest to uzasadnione, z organizacjami międzynarodowymi, jak również przeprowadzać wszystkie typy operacji bankowych w ramach ich stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszych wytycznych termin: — „wszystkie typy operacji bankowych” obejmuje świadczenie usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz banków centralnych państw trzecich, dla samych państw trzecich oraz dla organizacji międzynarodowych w związku z zarządzaniem rezerwami takich banków centralnych, państw lub organizacji międzynarodowych, — „upoważnieni pracownicy EBC” oznacza osoby działające w ramach EBC, wskazywane okresowo przez Zarząd jako upoważnione do wysyłania oraz otrzymywania informacji odnoszących się do usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami, — „banki centralne” obejmuje władze prowadzące politykę pieniężną, — „klient” oznacza jakiekolwiek państwo spoza Unii Europejskiej (włączając w to każdą władzę publiczną lub jednostkę administracji publicznej), pozaunijny bank centralny względnie władze prowadzące politykę pieniężną, bądź też jakąkolwiek organizację międzynarodową, na rzecz których świadczone są przez członka Eurosystemu usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami,

(2)

Rada Prezesów uważa, że należy ujednolicić działania podejmowane w ramach Eurosystemu w związku ze świadczeniem usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na rzecz wskazanych powyżej kategorii klientów, niezależnie od tego, który z członków Eurosystemu jest w danym przypadku podmiotem świadczącym takie usługi. W tym celu Rada Prezesów uważa za niezbędne przyjęcie niniejszych wytycznych dla zagwarantowania, między innymi, że usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami świadczone są na standardowych zasadach, zgodnie ze zharmonizowanymi warunkami umownymi, jak również że EBC jest w wystarczający sposób powiadomiony o takich usługach oraz że określone zostały minimalne wspólne wymagania odnoszące się do ustaleń umownych z klientami.

(3)

Rada Prezesów uważa za niezbędne potwierdzić, że wszelkie informacje, dane oraz dokumenty sporządzane lub podlegające wymianie pomiędzy członkami Eurosystemu w odniesieniu do usług Eurosystemu w zakresie

13.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/69

— „usługi Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami” oznacza usługi zarządzania rezerwami wyliczone w artykule 2, które mogą być świadczone przez członków Eurosystemu na rzecz klientów oraz które pozwalają klientom na kompleksowe zarządzanie ich rezerwami za pośrednictwem pojedynczego członka Eurosystemu, — „Usługodawca Eurosystemu” oznacza członka Eurosystemu, który podejmuje się świadczenia pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami, — „Usługodawca Indywidualny” oznacza członka Eurosystemu, który nie podejmuje się świadczenia pełnego zestawu usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami, — „organizacja międzynarodowa” oznacza organizację ustanowioną na podstawie lub w wykonaniu umowy międzynarodowej, z wyłączeniem instytucji lub organów Wspólnoty, — „rezerwy” oznacza kwalifikujące się aktywa klientów wyrażone w euro, to jest gotówkę oraz wszystkie papiery wartościowe kwalifikujące się jako „aktywa kategorii 1 (tier one assets)”, zgodnie z zestawieniem kwalifikujących się aktywów Eurosystemu, publikowanym i codziennie aktualizowanym na stronach internetowych EBC, z wyjątkiem papierów wartościowych klasyfikowanych jako „emitent grupy 3 (issuer group 3)”, jak też papierów wartościowych pozostałych grup emitentów, które klasyfikowane są jako „IV kategoria płynności (liquidity category IV)”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 66 z 200413.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2591) (1)

 • Dz. U. L241 - 44 z 200413.7.2004

  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

 • Dz. U. L241 - 22 z 200413.7.2004

  European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

 • Dz. U. L241 - 21 z 200413.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona)

 • Dz. U. L241 - 19 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 17 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1171/2004

 • Dz. U. L241 - 15 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L241 - 14 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L241 - 12 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L241 - 9 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 204/2004 w sprawie otwarcia stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym ryżu ze zbiorów 1998 r. i 1999 r. będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L241 - 8 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2692/89 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu do Réunion, w odniesieniu do korekty, którą należy zastosować do kwoty subsydiów w przypadku rozbicia ceny interwencyjnej ryżu niełuskanego w końcu roku gospodarczego

 • Dz. U. L241 - 5 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do sprzedaży maksymalnej ilości 25000 ton pszenicy i 10000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa znajdujących się w posiadaniu Słowacji

 • Dz. U. L241 - 3 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. odraczające ostateczny termin siewu niektórych roślin uprawnych na niektórych obszarach Wspólnoty w roku gospodarczym 2004/2004

 • Dz. U. L241 - 1 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200413.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.