Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2692/89 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu do Réunion, w odniesieniu do korekty, którą należy zastosować do kwoty subsydiów w przypadku rozbicia ceny interwencyjnej ryżu niełuskanego w końcu roku gospodarczego

Data ogłoszenia:2004-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 8

L 241/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1275/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2692/89 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu do Réunion, w odniesieniu do korekty, którą należy zastosować do kwoty subsydiów w przypadku rozbicia ceny interwencyjnej ryżu niełuskanego w końcu roku gospodarczego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5) (6)

Właściwe jest, aby wymieniony przetarg został przedłużony do 29 lipca 2004 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2692/89 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie: „2. W przypadku gdy ważność dokumentu subsydyjnego, o którym mowa w art. 13, jest dłuższa niż rok gospodarczy i gdy wywóz ma miejsce podczas kolejnego roku gospodarczego, kwota subsydiów, która wynika z procedury przewidzianej w art. 9, jest dostosowana, gdzie właściwe, przez odjęcie różnicy między ceną interwencyjną ryżu niełuskanego obowiązującą w starym roku gospodarczym i ceną obowiązującą w nowym roku gospodarczym, bez miesięcznego przyrostu. 3. Dostosowanie przewidziane w ust. 2 wykonuje się, uwzględniając kursy wymiany przewidziane w art. 1 rozporządzenia 467/67/EWG. Jeżeli kwota subsydiów, która wynika z wymienionego dostosowania, jest niższa od zera, wymienioną kwotę sprowadza się do zera.”. Artykuł 2

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2692/89 (2) nie przewiduje szczególnych przepisów, aby wziąć pod uwagę rozbicie ceny interwencyjnej w końcu roku gospodarczego. Począwszy od roku gospodarczego 2004/2005, cena interwencyjna ryżu, bez miesięcznego przyrostu, zmieni się z 298,35 EUR/t do 150 EUR/t. Aby uniknąć zakłócenia konkurencji, należy uwzględnić obniżenie ceny interwencyjnej w celu określenia kwoty subsydiów stosowanych do wywozów ryżu objętych dokumentami subsydyjnymi wydanymi w czasie poprzedniego roku gospodarczego i zachowującymi ważność na początku roku gospodarczego 2004/2005. W art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2692/89 należy w tym celu przewidzieć powyższą kwestię. Należy w konsekwencji wprowadzić zmiany w rozporządzeniu (EWG) nr 2692/89. Przetarg dotyczący określenia subsydiów do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego B z przeznaczeniem na wyspę Réunion został ogłoszony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1878/2003 (3).

(2)

(3)

W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1878/2003 datę „17 czerwca” zastępuje się datą „29 lipca”. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 261 z 7.9.1989, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1453/1999 (Dz.U. L 167 z 2.7.1999, str. 19). (3) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 23.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 68 z 200413.7.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13)

 • Dz. U. L241 - 66 z 200413.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2591) (1)

 • Dz. U. L241 - 44 z 200413.7.2004

  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

 • Dz. U. L241 - 22 z 200413.7.2004

  European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

 • Dz. U. L241 - 21 z 200413.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona)

 • Dz. U. L241 - 19 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 17 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1171/2004

 • Dz. U. L241 - 15 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L241 - 14 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L241 - 12 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L241 - 9 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 204/2004 w sprawie otwarcia stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym ryżu ze zbiorów 1998 r. i 1999 r. będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L241 - 5 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do sprzedaży maksymalnej ilości 25000 ton pszenicy i 10000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa znajdujących się w posiadaniu Słowacji

 • Dz. U. L241 - 3 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. odraczające ostateczny termin siewu niektórych roślin uprawnych na niektórych obszarach Wspólnoty w roku gospodarczym 2004/2004

 • Dz. U. L241 - 1 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200413.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.