Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1276/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 204/2004 w sprawie otwarcia stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym ryżu ze zbiorów 1998 r. i 1999 r. będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2004-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 9

13.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1276/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 204/2004 w sprawie otwarcia stałego przetargu na odsprzedaż na rynku wspólnotowym ryżu ze zbiorów 1998 r. i 1999 r. będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 W art. 5 rozporządzenia (WE) nr 204/2004 ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 8 lit. b), „2. Termin składania ofert w kolejnych przetargach częściowych upływa w kolejne wtorki o godz. 12.00 (czasu brukselskiego): 2 marca 2004 r., 16 marca 2004 r., 30 marca 2004 r., 13 kwietnia 2004 r., 27 kwietnia 2004 r., 11 maja 2004 r., 25 maja 2004 r., 8 czerwca 2004 r. i 27 lipca 2004 r. Okres składania ofert rozpoczyna się w środę poprzedzającą datę upływu odnośnego terminu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2004 (2) otworzyło stały przetarg na odsprzedaż na rynku wspólnotowym ryżu ze zbiorów 1998 r. i 1999 r. będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej.

3. Termin składania ofert dotyczących ostatniego przetargu częściowego rozpoczyna się 4 sierpnia 2004 r. i upływa 10 sierpnia 2004 r. o godz. 12.00 (czasu brukselskiego).

(2)

Sytuacja na rynku ryżu stwarza obecnie dogodne warunki dla zbytu dodatkowych ilości, w szczególności w celu przetworzenia go na ryż łamany. Właściwe jest w związku z tym dodanie do ilości ryżu wprowadzonego do sprzedaży na mocy rozporządzenia (WE) nr 204/2004 dodatkowej ilość ryżu będącego w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej.

Oferty muszą zostać złożone do włoskiej agencji interwencyjnej:

(3)

W celu zbycia pozostałych ilości należy przedłużyć stały przetarg otwarty rozporządzeniem (WE) nr 204/2004, planując dodatkowe przetargi częściowe w lipcu i sierpniu 2004 r.

Ente Nazionale Risi (ENR) Piazza Pio XI, 1 I-20123 Milano telefon (39-02) 885 51 11 faks (39-02) 86 13 72”

(4)

W związku z powyższym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 204/2004.

Artykuł 2 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 204/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż, Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 34 z 6.2.2004, str. 23.

L 241/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2004

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

13.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/11

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I

(w tonach) Miejsce składowania (adres) Miejsce składowania (kod identyfikacyjny) (1) Dostępne ilości

Via Madonna di G. 39 – Lugo fraz. Cotignola (RA) Via S. Daniele – Camisano V.no (VI) Via Roma 128 – Casalvolone (NO) Via S. Giuliano 163 – Castelceriolo (AL) Via Traversagno – Mizzana (FE) Via Rognone 4 – Mede (PV) Via Elvo 64 – Salussola (VC) Via Repubblica 40 – Stroppiana (VC) Via Brede 3 – S. Martino dell'Argine (MN) Via Tasso – Polesella (RO) Via Gramsci 52 – Arquata Scrivia (AL)

IT 0I 1400 IT 0I 1600 IT 0I 2100 IT 0I 2300 IT 0I 2700 IT 0I 3700 IT 0I 4600 IT 0I 4700 IT 0I 5000 IT 0I 5700 IT 01 2000 Łącznie

4 509,600 17 680,945 195,990 3 407,075 2 914,280 1 460,140 2 123,960 1 432,500 6 316,360 3 358,580 4 000,000 47 399,430

(1) krajowy kod identyfikacyjny poprzedza się kodem ISO dla Włoch”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 241 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 68 z 200413.7.2004

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 lipca 2004 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz pozaunijnych banków centralnych, państw nienależących do Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2004/13)

 • Dz. U. L241 - 66 z 200413.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2591) (1)

 • Dz. U. L241 - 44 z 200413.7.2004

  Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

 • Dz. U. L241 - 22 z 200413.7.2004

  European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

 • Dz. U. L241 - 21 z 200413.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2004 r. odnosząca się do podpisania Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt w czasie transportu międzynarodowego (zmieniona)

 • Dz. U. L241 - 19 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L241 - 17 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1171/2004

 • Dz. U. L241 - 15 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1279/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1226/2004

 • Dz. U. L241 - 14 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów łupacza przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L241 - 12 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1277/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające po raz 37. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L241 - 8 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2692/89 ustanawiające szczegółowe zasady wywozu ryżu do Réunion, w odniesieniu do korekty, którą należy zastosować do kwoty subsydiów w przypadku rozbicia ceny interwencyjnej ryżu niełuskanego w końcu roku gospodarczego

 • Dz. U. L241 - 5 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do sprzedaży maksymalnej ilości 25000 ton pszenicy i 10000 ton kukurydzy z krajowych zapasów bezpieczeństwa znajdujących się w posiadaniu Słowacji

 • Dz. U. L241 - 3 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1273/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. odraczające ostateczny termin siewu niektórych roślin uprawnych na niektórych obszarach Wspólnoty w roku gospodarczym 2004/2004

 • Dz. U. L241 - 1 z 200413.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 0 z 200413.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.