Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na okres dziesięciu lat dla dodatku Deccox® stosowanego w paszach, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

Data ogłoszenia:2004-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 15

Strona 1 z 2
15.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1289/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na okres dziesięciu lat dla dodatku „Deccox®” stosowanego w paszach, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1) ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 1756/2002 (2), w szczególności jej art. 9g ust. 5 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (3), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (4) ustanowiło Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który przejął rolę komitetów naukowych ustanowionych przy Komisji w dziedzinie wydawania opinii naukowych w zakresie swoich kompetencji. Panel naukowy w sprawie dodatków paszowych oraz środków lub substancji wykorzystywanych w paszach dla zwierząt wydał pozytywną opinię w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności produktu Deccox® zawierającego bacytracynę stosowaną u kurcząt brojlerów. Komisja przedsięwzięła wszelkie możliwe środki mające na celu zagwarantowanie, że proces ponownej oceny produktu zawierającego bacytracynę (Deccox®) zostanie zakończony w terminie przewidzianymi w art. 9g ust. 5 dyrektywy 70/524/EWG. Ocena wykazała, iż zostały spełnione odpowiednie warunki, określone w dyrektywie 70/524/EWG, pozwalające na umieszczenie produktu Deccox® zawierającego bacytracynę w rozdziale I listy, o której mowa w art. 9t lit. b) wymienionej dyrektywy jako dodatku paszowego powiązanego z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie go do obiegu dozwolonego na okres dziesięciu lat.

(1)

Artykuł 9g ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG stanowi, że kokcydiostatyki uwzględnione w załączniku I do tej dyrektywy przed 1 stycznia 1988 r. uzyskały tymczasowe zezwolenie z dniem 1 kwietnia 1998 r. i zostały przeniesione do rozdziału I załącznika B w celu umożliwienia przeprowadzenia ich ponownej oceny jako dodatków paszowych powiązanych z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie ich do obiegu.

(6)

(2)

W odniesieniu do wyżej wymienionych dodatków paszowych należało złożyć nowe wnioski o zezwolenie. Ponadto art. 9g ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG zawierał wymóg przedłożenia akt dotyczących wniosków do 30 września 2000 r. w celu dokonania ich ponownej oceny. Należało dostarczyć dane zgodnie z przepisami zawartymi w art. 4 wymienionej dyrektywy.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 9g ust. 5 dyrektywy 70/524/EWG, po dokonaniu oceny przedłożonych akt, należy wycofać zezwolenie tymczasowe w odniesieniu do rozpatrywanych dodatków paszowych lub, w odpowiednim przypadku, zastąpić je zezwoleniem powiązanym z osobą odpowiedzialną za wprowadzenie ich do obiegu na okres dziesięciu lat poprzez przyjęcie rozporządzenia wchodzącego w życie nie później niż z dniem 1 października 2003 r.

(8)

Artykuł 9g ust. 6 dyrektywy 70/524/EWG dopuszcza automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania zezwolenia w odniesieniu do dodatków paszowych do chwili podjęcia przez Komisję decyzji w tej sprawie jeśli, z powodów niezależnych od posiadacza zezwolenia, przed datą wygaśnięcia zezwolenia nie można podjąć decyzji w sprawie wniosku. Przepis ten stosuje się do zezwolenia dla produktu Deccox® zawierającego bacytracynę. Podczas trwania procesu ponownej oceny wystosowano kilka próśb o informacje dodatkowe, co przedłużyło okres badania z powodu niezależnego od osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obiegu rozpatrywanego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 25 z 200415.7.2004

  Decyzja Rady zmieniająca decyzję z dnia 13 września 1999 r. ustanawiającą warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i decyzję ustanawiającą warunki zatrudnienia Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 24 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L243 - 23 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także przewodniczącego, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz przewodniczącego, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L243 - 21 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2003/2004 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

 • Dz. U. L243 - 18 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L243 - 10 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków oraz tymczasowego dopuszczenia nowego zastosowania dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L243 - 4 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L243 - 3 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów merlina przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L243 - 1 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L243 - 0 z 200415.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.