Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2003/2004 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

Data ogłoszenia:2004-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 21

15.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1291/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do minimalnych cen buraka cukrowego na rok gospodarczy 2003/2004 oraz opłatę produkcyjną i dodatkową opłatę wyrównawczą w sektorze cukru dla walut Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1713/93 z 30 czerwca 1993 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 1 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

niowych do specjalnych kursów wymiany pomiedzę euro a walutami krajowymi Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty. Należy zatem ustanowić specjalny rolniczy kurs wymiany minimalnych cen buraka cukrowego, oraz opłatę produkcyjną i opłatę wyrównawczą w różnych walutach krajowych, na rok gospodarczy 2003/2004.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Specjalny rolniczy kurs wymiany mający zastosowanie do przeliczenia cen minimalnych buraka cukrowego, określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, jak również opłaty produkcyjnej, i tam gdzie ma to zastosowanie, dodatkowej opłaty wyrównawczej, określonych odpowiednio w art. 15 i 16 wymienionego rozporządzenia, w każdej walucie krajowej tych Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty, jest ustalony na rok gospodarczy 2003/2004, jak określono w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2004 r. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2003 r.

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1713/93 stanowi, że ceny minimalne buraka cukrowego określone w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001, jak również opłata produkcyjna i dodatkowa opłata wyrównawcza, odpowiednio określone w art. 15 i 16 wymienionego rozporządzenia, są przeliczane na walutę krajową przy wykorzystaniu specjalnego rolniczego kursu wymiany równego średniej rolniczych kursów wymiany mających zastosowanie podczas rozpatrywanego roku gospodarczego, obliczonej pro rata temporis. Od dnia 1 stycznia 1999 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2799/98 z 15 grudnia 1998 r. ustanawiającym porozumienia agromonetarne dotyczące euro (3), należy ograniczyć możliwość ustalania kursów przelicze-

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). 2) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 94. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 1509/2001 (Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 19). (3) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

L 243/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2004

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 14 lipca 2004 r. ustalającego na rok gospodarczy 2003/2004 specjalny kurs wymiany mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego oraz opłaty produkcyjnej i dodatkowej opłaty wyrównawczej w sektorze cukru dla walut tych Państw Członkowskich, które nie przyjęły jednolitej waluty

Specjalny kurs wymiany

1 EUR =

7,43899 9,12552 0,686010

korony duńskie korony szwedzkie funty brytyjskie

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 243 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L243 - 25 z 200415.7.2004

  Decyzja Rady zmieniająca decyzję z dnia 13 września 1999 r. ustanawiającą warunki zatrudnienia Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i decyzję ustanawiającą warunki zatrudnienia Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej

 • Dz. U. L243 - 24 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L243 - 23 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także przewodniczącego, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości oraz przewodniczącego, członków i sekretarza Sądu Pierwszej Instancji

 • Dz. U. L243 - 18 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustalające należności przywozowe w sektorze ryżu

 • Dz. U. L243 - 15 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. dotyczące zezwolenia na okres dziesięciu lat dla dodatku Deccox® stosowanego w paszach, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych (1)

 • Dz. U. L243 - 10 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie stałego dopuszczenia niektórych dodatków oraz tymczasowego dopuszczenia nowego zastosowania dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach (1)

 • Dz. U. L243 - 4 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2004 z dnia 13 lipca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L243 - 3 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie orzeczenia dotyczącego połowów merlina przez statki pod banderą belgijską

 • Dz. U. L243 - 1 z 200415.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L243 - 0 z 200415.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.