Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1296/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Data ogłoszenia:2004-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 10

L 244/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1296/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

ilości niewykorzystane w ramach powiększenia kontyngentu na rok 2003 zostały przesunięte na limity ilościowe roku kontyngentowego 2004. Ponieważ wietnamskie i wspólnotowe podmioty gospodarcze tylko częściowo mogły skorzystać z powiększenia kontyngentu w 2003 r., wskazane jest, by ilości niewykorzystane w ramach tego dodatkowego kontyngentu zostały przesunięte na limity ilościowe roku kontyngentowego 2004,

W dniu 15 grudnia 1992 r. Wspólnota Europejska i Socjalistyczna Republika Wietnamu parafowały Umowę w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi i odzieżowymi (1), która została zatwierdzona decyzją 96/477/WE (2). Umowa ta została ostatnio zmieniona w drodze wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, zapoczątkowanej 15 lutego 2003 r., i jest tymczasowo stosowana od 10 września 2003 r. (3). Zgodnie z art. 9 tej Umowy możliwe jest dokonanie przesunięć niektórych limitów ilościowych na następny rok, jeżeli nie zostały one wykorzystane w roku bieżącym. W świetle powiększenia kontyngentu przewidzianego w ramach wymiany listów z dnia 15 lutego 2003 r., Socjalistyczna Republika Wietnamu wystąpiła z wnioskiem, by

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zezwala się na dokonanie przesunięć limitów ilościowych dla towarów włókienniczych pochodzących z Socjalistycznej Republiki Wietnamu w roku kontyngentowym 2004, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 410 z 31.12.1992, str. 279. (2) Dz.U. L 199 z 8.8.1996, str. 1. (3) Dz.U. L 152 z 20.6.2003, str. 41.

16.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/11

ZAŁĄCZNIK

690 Wietnam

Dostosowanie Przesunięcia niewykorzystanych ilości z roku kontyngentowego 2003 Poziom roboczy w 2004 r. po zastosowaniu normalnych zasad elastyczności

Grupa

Kategoria

Jednostka

Limit na 2004 r.

Niewykorzystane ilości w 2003 r.

% powiększenia całkowitego kontyngentu na 2003 r.

Nowy dostosowany poziom roboczy w 2004 r.

IB IB IB IB IB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIB IIIA IIIA IIIB V

4 5 6 7 8 15 18 26 28 29 31 68 73 76 78 83 35 41 97 161

szt szt szt szt szt szt kg szt szt szt szt kg szt kg kg kg kg kg kg kg

16 531 000 5 482 000 8 435 000 4 638 000 21 929 000 944 000 1 593 000 2 069 000 6 391 000 669 000 7 873 000 773 000 1 871 000 2 034 000 2 024 000 674 000 1 082 000 1 311 000 366 000 409 000

17 870 677 5 926 263 9 400 125 5 013 739 22 674 787 956 190 1 662 790 2 159 580 6 670 860 696 510 8 057 050 783 440 1 954 510 2 087 020 2 118 500 705 430 1 130 370 1 328 860 370 970 426 920

2 722 278 1 621 000 136 893 1 372 000 6 482 000 260 435 535 000 696 000 2 147 000 249 000 3 055 000 257 000 606 000 392 825 598 000 200 000 350 000 244 882 91 681 138 000

55,7 % 100,0 % 5,5 % 100,0 % 100,0 % 76,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 59,5 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 57,2 % 75,8 % 100,0 %

20 592 955 7 547 263 9 537 018 6 385 739 29 156 787 1 216 625 2 197 790 2 855 580 8 817 860 945 510 11 112 050 1 040 440 2 560 510 2 479 845 2 716 500 905 430 1 480 370 1 573 742 462 651 564 920

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 51 z 200416.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt zaszczepionych przeciwko chorobie niebieskiego języka ze stref ochronnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1925) (1)

 • Dz. U. L244 - 50 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L244 - 47 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie do porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L244 - 44 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L244 - 42 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L244 - 39 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 38 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L244 - 37 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L244 - 35 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L244 - 27 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L244 - 26 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 34. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L244 - 24 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 22 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 21 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L244 - 18 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające wysokość pomocy dla bawełny nieodziarnionej na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L244 - 16 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiającego, na rok gospodarczy 2002/2003, rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L244 - 14 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 12 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 5 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1295/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1599/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego, z Indii

 • Dz. U. L244 - 1 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1294/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1600/1999 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L244 - 0 z 200416.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.