Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające wysokość pomocy dla bawełny nieodziarnionej na rok gospodarczy 2003/2004

Data ogłoszenia:2004-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 18

Strona 1 z 2
L 244/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1300/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające wysokość pomocy dla bawełny nieodziarnionej na rok gospodarczy 2003/2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Grecji, w szczególności jego Protokół 4 w sprawie bawełny (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2004 (4) określiło rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej na rok gospodarczy 2003/2004, a także wynikającą z tego obniżkę ceny orientacyjnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, cena na rynku światowym była określana okresowo w czasie roku gospodarczego 2003/2004. Wobec powyższego, należy ustalić na rok gospodarczy 2003/2004 wysokości pomocy na każdy okres, dla którego ustalona została cena na rynku światowym na bawełnę nieodziarnioną,

(5)

Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1051/2001 przewiduje, że wysokość pomocy produkcyjnej dla bawełny nieodziarnionej ustalona zostaje na podstawie różnicy istniejącej pomiędzy, z jednej strony, ceną orientacyjną, ustaloną zgodnie z art. 3 ust. 1, jak również art. 7 tegoż rozporządzenia, a ceną na rynku światowym ustaloną zgodnie z art. 4 tegoż rozporządzenia, z drugiej strony. Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3), przewiduje ustalenie, w terminie najpóźniej do 30 czerwca danego roku gospodarczego, wysokości pomocy dla bawełny nieodziarnionej na każdy okres, na jaki ustalona została cena na rynku światowym dla tego produktu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dla okresu od 1 lipca 2003 r. do 31 marca 2004 r. wysokości pomocy dla bawełny nieodziarnionej, odpowiadające cenom na rynku światowym ustalonym w rozporządzeniach wymienionych w załączniku, są ustalone w tymże załączniku, począwszy od daty wejścia w życie tychże rozporządzeń. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Protokól ostatnio zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3). (3) Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002.

(4) Dz.U. L 218 z 18.6.2004, str. 3.

16.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/19

ZAŁĄCZNIK POMOC DLA BAWEŁNY NIEODZIARNIONEJ

(EUR/100 kg) Rozporządzenie Komisji ustalające cenę bawełny nieodziarnionej na rynku światowym Nr Wysokość pomocy Grecja Hiszpania Portugalia

1170/2003 (1) 1243/2003 (2) 1293/2003 (3) 1328/2003 (4) 1366/2003 (5) 1395/2003 (6) 1399/2003 (7) 1424/2003 (8) 1477/2003 (9) 1488/2003 (10) 1544/2003 (11) 1586/2003 (12) 1606/2003 (13) 1640/2003 (14) 1661/2003 (15) 1737/2003 (16) 1781/2003 (17) 1797/2003 (18) 1827/2003 (19) 1849/2003 (20) 1888/2003 (21) 1937/2003 (22) 1974/2003 (23) 2047/2003 (24) 2073/2003 (25) 2108/2003 (26) 2159/2003 (27) 2254/2003 (28) 2281/2003 (29) 2299/2003 (30) 47/2004 (31) 94/2004 (32) 181/2004 (33) 196/2004 (34) 207/2004 (35) 221/2004 (36) 225/2004 (37) 233/2004 (38)

63,153 62,810 62,904 64,942 65,259 63,337 65,171 65,318 65,081 63,348 62,697 63,025 61,558 59,194 61,367 61,465 61,504 59,292 57,332 56,604 54,776 55,232 54,229 56,027 58,387 57,857 59,130 61,500 59,022 59,279 58,655 57,840 59,194 61,263 59,164 61,319 59,198 61,604

66,342 65,999 66,093 68,131 68,448 66,526 68,360 68,507 68,270 66,537 65,886 66,214 64,747 62,383 64,556 64,654 64,693 62,481 60,521 59,793 57,965 58,421 57,418 59,216 61,576 61,046 62,319 64,689 62,211 62,468 61,844 61,029 62,383 64,452 62,353 64,508 62,387 64,793

78,354 78,011 78,105 80,143 80,460 78,538 80,372 80,519 80,282 78,549 77,898 78,226 76,759 74,395 76,568 76,666 76,705 74,493 72,533 71,805 69,977 70,433 69,430 71,228 73,588 73,058 74,331 76,701 74,223 74,480 73,856 73,041 74,395 76,464 74,365 76,520 74,399 76,805

L 244/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(EUR/100 kg)

16.7.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 51 z 200416.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt zaszczepionych przeciwko chorobie niebieskiego języka ze stref ochronnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1925) (1)

 • Dz. U. L244 - 50 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L244 - 47 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie do porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory

 • Dz. U. L244 - 44 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L244 - 42 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L244 - 39 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 38 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L244 - 37 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L244 - 35 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L244 - 27 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L244 - 26 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 34. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L244 - 24 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 22 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 21 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L244 - 16 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiającego, na rok gospodarczy 2002/2003, rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L244 - 14 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 12 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 10 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1296/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

 • Dz. U. L244 - 5 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1295/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1599/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego, z Indii

 • Dz. U. L244 - 1 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1294/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1600/1999 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L244 - 0 z 200416.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.