Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie do porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory

Data ogłoszenia:2004-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 47

Strona 1 z 2
16.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/47

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty odnośnie do porozumienia w kwestiach stosunków walutowych z Księstwem Andory (2004/548/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

które zostały zastąpione z dniem 1 stycznia 2002 r. banknotami i monetami euro.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 111 ust. 3, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego, a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1) (6)

Dnia 15 lipca 2003 r. Andora zwróciła się do Wspólnoty z oficjalną prośbą o zawarcie układu monetarnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (1), z dniem 1 stycznia 1999 r. euro zastpiło walutę każdego z Państw Członkowskich wprowadzających euro. Od tej daty Wspólnota posiada kompetencje w kwestiach reżimu walutowego i dewizowego w Państwach Członkowskich przyjmujących euro. Rada jest odpowiedzialna za przyjmowanie ustaleń koniecznych do rozpoczęcia negocjacji i zawarcia porozumienia dotyczącego kwestii związanych z reżimem walutowym lub dewizowym.

(8)

(2)

(3)

Zważywszy na bliskie stosunki gospodarcze łączące Andorę i Wspólnotę, stosownym wydaje się, aby układ między Wspólnotą a Andorą zawierał przepisy dotyczące monet i banknotów euro, określał status prawny euro w Andorze oraz dostęp do systemów płatności obszaru euro. Ponieważ w Andorze waluta euro już znajduje się w obiegu, euro powinno zostać uznane za walutę tego kraju, a status prawnego środka płatniczego powinien być przyznany banknotom i monetom euro emitowanym przez Europejski System Banków Centralnych i Państwa Członkowskie, które wprowadziły euro.

(4)

Wspólnota zawarła układy monetarne z Monaco (2), Watykanem (3) i Republiką San Marino (4). Państwa te zawarły układy monetarne z Francją lub Włochami, jeszcze zanim waluta euro została wprowadzona. Księstwo Andory (dalej jako „Andora”) nie posiada oficjalnej waluty ani nie zawarło żadnego układu monetarnego z żadnym z Państw Członkowskich lub państwem trzecim. De facto w Andorze w obiegu pozostawały banknoty i monety hiszpańskie oraz francuskie,

(5)

Fakt, iż euro staje się walutą Andory nie daje temu krajowi prawa emisji banknotów lub monet pod nazwą euro lub inną, lub do emisji substytów pieniądza, chyba że układ monetarny stanowi inaczej i zawiera dokładne przepisy w tym celu. Obecnie Andora emituje monety kolekcjonerskie pod nazwą diner, możliwość kontynuowania tej procedury zostanie rozpatrzona.

(9)

(1) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2596/2000 (Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2) (2) Dz.U. L 142 z 31.5.2002, str. 59. (3) Dz.U. C 299 z 25.10.2001, str. 1. Układ zmieniony decyzją Rady 2003/738/WE (Dz.U. L 267 z 17.10.2003, str. 27) (4) Dz.U. C 209 z 27.7.2001, str. 1.

Ważne jest, aby Andora zapewniła przestrzeganie reguł wspólnotowych dotyczących banknotów i monet euro na terenie swojego kraju. Banknoty i monety euro wymagają odpowiedniej ochrony przed nadużyciami i fałszowaniem. Ważne jest również, aby Andora podjęła wszystkie niezbędne środki i współpracowała ze Wspólnotą w tym zakresie.

L 244/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2004

(10)

Andora powinna zobowiązać się także do wprowadzania wszystkich stosownych środków tworzących ramowe przepisy bankowości i finansów, w tym przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy, nadużyciom i fałszowaniu bezgotówkowych środków płatniczych oraz wymagania w zakresie sprawozdawczości. Stosowanie tych środków przyczyni się między innymi do stworzenia porównywalnych i równorzędnych warunków dla działalności instytucji finansowych obszaru euro i instytucji mających siedzibę w Andorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 244 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L244 - 51 z 200416.7.2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt zaszczepionych przeciwko chorobie niebieskiego języka ze stref ochronnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1925) (1)

 • Dz. U. L244 - 50 z 200416.7.2004

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2004 r. dotycząca mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L244 - 44 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L244 - 42 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L244 - 39 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 38 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L244 - 37 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L244 - 35 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L244 - 27 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L244 - 26 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 34. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1290/2003

 • Dz. U. L244 - 24 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L244 - 22 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 16 lipca 2004 r.

 • Dz. U. L244 - 21 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające współczynnik redukcji stosowany w ramach kontyngentu taryfowego na pszenicę zwyczajną, przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 958/2003

 • Dz. U. L244 - 18 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1300/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustalające wysokość pomocy dla bawełny nieodziarnionej na rok gospodarczy 2003/2004

 • Dz. U. L244 - 16 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiającego, na rok gospodarczy 2002/2003, rzeczywistą produkcję oliwy z oliwek oraz jednostkową kwotę pomocy na produkcję

 • Dz. U. L244 - 14 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L244 - 12 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L244 - 10 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1296/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zezwalające na przesunięcia pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu

 • Dz. U. L244 - 5 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1295/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1599/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego, z Indii

 • Dz. U. L244 - 1 z 200416.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1294/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1600/1999 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L244 - 0 z 200416.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.