Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 245 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

Data ogłoszenia:2004-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 245 POZ 11

Strona 1 z 3
17.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1319/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 214/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1. W art. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) sprzedaży po stałych cenach odtłuszczonego mleka w proszku z magazynów publicznych w ramach stałego zaproszenia do przetargu;”. 2. W rozdziale II wprowadza się następujące zmiany: a) sekcja 5 otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA 5 SPRZEDAŻ ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU W DRODZE ZAPROSZENIA DO PRZETARGU

Artykuł 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje, że odtłuszczone mleko w proszku skupione przez agencję interwencyjną sprzedawane jest po cenie minimalnej i na warunkach, które mają być określone, tak aby uniknąć zakłócenia równowagi na rynku i aby zapewnić kupującym równe traktowanie i dostęp do odtłuszczonego mleka w proszku, które ma być sprzedane. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 (2) wymienia wśród środków interwencyjnych dotyczących sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku sprzedaż po stałych cenach. Aby zapewnić prawidłowe zarządzanie zapasami interwencyjnymi, należy dokonywać sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku tak szybko, jak jest to możliwe, i zastąpić w tym celu system sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku pochodzącego z zapasów interwencyjnych po stałych cenach systemem sprzedaży w drodze zaproszenia do przetargu, który pozwoli na ustalanie cen sprzedaży z uwzględnieniem sytuacji rynkowej. Doświadczenie wykazało, że komunikaty Państw Członkowskich powinny być przesyłane szybciej, aby Komisja miała możliwość śledzenia zmian ilości odtłuszczonego mleka w proszku oferowanego do skupu interwencyjnego i w odpowiednim przypadku zawieszenia skupu interwencyjnego, jeżeli oferowane ilości osiągną poziom określony w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999. Należy zatem 214/2001. zmienić rozporządzenie (WE) nr

(2)

(3)

Artykuł 21 1. Sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku dostarczonego do magazynów przed 1 lipca 2002 r. odbywa się w ramach procedury stałego zaproszenia do przetargu wdrożonej przez każdą z agencji interwencyjnych. 2. Agencja interwencyjna sporządza stałe zaproszenie do przetargu, w którym wskazuje w szczególności datę i miejsce składania ofert. W odniesieniu do posiadanego odtłuszczonego mleka w proszku agencja interwencyjna wskazuje ponadto: a) lokalizację magazynów, w których składowane jest odtłuszczone mleko w proszku przeznaczone do sprzedaży; b) ilość odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego na sprzedaż w każdym z magazynów. Stałe zaproszenie do przetargu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na co najmniej osiem dni przed upływem pierwszego terminu składania ofert.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6). (2) Dz.U. L 37 z 7.2.2001, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2131/2003 (Dz.U. L 320 z 5.12.2003, str. 3).

L 245/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 245 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 17 z 200417.7.2004

  Wspólne Działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L245 - 15 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L245 - 10 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L245 - 9 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1317/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L245 - 8 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1316/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 317. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L245 - 7 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 64. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L245 - 5 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L245 - 3 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1313/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L245 - 1 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 0 z 200417.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.