Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 245 POZ 17

Tytuł:

Wspólne Działanie Rady 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

Data ogłoszenia:2004-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 245 POZ 17

Strona 1 z 12
17.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 245/17

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/551/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Obrony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

Struktura Agencji powinna zapewnić możliwość spełnienia wymagań, jakie stawia Unia Europejska i jej Państwa Członkowskie oraz, gdzie to konieczne, wypełnianie jej funkcji, współpracę z państwami trzecimi, organizacjami i podmiotami.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

W dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. Rada Europejska obradująca w Salonikach wyznaczyła zadanie „właściwym organom Rady, aby podjęły niezbędne działania w kierunku utworzenia w roku 2004 agencji międzyrządowej w dziedzinie rozwoju potencjału obronnego, badań, zaopatrzenia i zbrojeń”.

Agencja powinna również rozwinąć bliskie stosunki robocze w ramach istniejących porozumień, takich jak w sprawie Listu intencyjnego (LoI), oraz z istniejącymi grupami i organizacjami, takimi jak Organizacja Współpracy w kwestii Wspólnego Uzbrojenia (OCCAR) czy Grupa Zbrojeń Europy Zachodniej (WEAG)/Organizacja Zbrojeń Europy Zachodniej (WEAO), mając na względzie przyswojenie lub włączenie odpowiednich zasad i praktyk, stosownie do potrzeb.

(2)

Europejska Strategia Bezpieczeństwa zatwierdzona przez Radę Europejską uznaje utworzenie Agencji Obrony za istotny element w rozwoju bardziej elastycznych i wydajnych europejskich zasobów wojskowych.

(9)

Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel (SG/WP), zgodnie z art. 26 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), powinien pełnić przewodnią rolę w strukturze Agencji i stanowić zasadnicze ogniwo współpracy Agencji i Rady.

(3)

Celem Europejskiej Agencji Obrony („Agencji”), która podlegać będzie kompetencji Rady i która będzie otwarta na udział wszystkich Państw Członkowskich, będzie rozwój zdolności obronnych w zakresie zarządzania kryzysowego, wspieranie i polepszanie europejskiej współpracy w dziedzinie zbrojeń, wzmacnianie europejskiego przemysłu obronnego i bazy technologicznej (DTIB), jak również, w powiązaniu z wybranymi działaniami badawczymi Wspólnoty, wspieranie badań, których celem jest osiągnięcie wiodącej roli w zakresie technologii strategicznych dla przyszłych zdolności w zakresie obrony i bezpieczeństwa, wzmacniając tym samym potencjał przemysłowy Europy w tej dziedzinie.

(10)

Wykonując swoją rolę nadzoru politycznego oraz kształtowania polityk, Rada powinna wydać wytyczne dla Agencji.

(11)

Przyjmując wytyczne i decyzje związane z pracą Agencji, Rada zbiera się w składzie ministrów obrony.

(12)

Wszelkie wytyczne lub decyzje przyjęte przez Radę w związku z pracą Agencji przygotowywane są zgodnie z art. 207 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

(4)

Odpowiednie polityki i strategie powinny być szybciej realizowane, w porozumieniu odpowiednio z Komisją i przemysłem, aby rozwinąć Europejską DTIB w zrównoważony sposób, uwzględniając atuty w postaci potencjału przemysłowego Państw Członkowskich.

(13)

(5)

Utworzenie Agencji powinno przyczynić się do wprowadzenia w życie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), w szczególności Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO).

(14)

Kompetencje organów przygotowawczych i doradczych Rady, zwłaszcza kompetencje Komitetu Stałych Przedstawicieli wynikające z art. 207 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (PSC) oraz Komitetu Wojskowego UE (EUMC) pozostają nie zmienione.

(6)

Taka Agencja jest również przewidziana w projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 245 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L245 - 15 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1320/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2004 r.

 • Dz. U. L245 - 11 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 214/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dz. U. L245 - 10 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L245 - 9 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1317/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L245 - 8 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1316/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 317. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L245 - 7 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 64. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L245 - 5 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1314/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L245 - 3 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1313/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 145. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L245 - 1 z 200417.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L245 - 0 z 200417.7.2004

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.