Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

Data ogłoszenia:2004-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 1

Strona 1 z 9
20.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

(5)

grudnia 2000 r.), Sztokholmie (23 i 24 marca 2001 r.), Laeken (14 i 15 grudnia 2001 r.), Barcelonie (15 i 16 marca 2000 r.) i Brukseli (20 i 21 marca 2003 r.) podkreśliły strategiczny charakter GALILEO.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejska polityka dotycząca radionawigacji satelitarnej jest obecnie realizowana za pomocą programów EGNOS i GALILEO.

(6)

Biorąc pod uwagę strategiczny charakter europejskich programów radionawigacji satelitarnej i potrzeby zapewnienia, że podstawowe interesy publiczne są w odpowiedni sposób chronione i reprezentowane, konieczne jest nadzorowanie następnych faz systemu i wykorzystania funduszy Wspólnoty przeznaczonych na programy zgodnie z odpowiednimi kierunkami politycznymi Rady i decyzjami finansowymi władz budżetowych; należy zatem ustanowić Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) (zwany dalej „organem”).

(2)

GALILEO jest pierwszym europejskim programem dotyczącym przestrzeni kosmicznej finansowanym i zarządzanym przez Unię Europejską w połączeniu z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Oczekuje się, że przyczyni się on do rozwoju licznych zastosowań w obszarach, które są związane, bezpośrednio lub pośrednio, z politykami wspólnotowymi, takimi jak transport (pozycjonowanie i pomiar prędkości przemieszczających się obiektów, ubezpieczenie, opłaty autostradowe), wprowadzanie w życie prawa (nadzorowanie podejrzanych, środki służące przeciwdziałaniu zbrodniom), operacje związane z pobieraniem ceł i akcyzy (nadzór naziemny, itd.), rybołówstwo (monitorowanie przemieszczania się statków).

Przy licznych okazjach, szczególnie w konkluzjach z dnia 5 kwietnia 2001 r. i 26 marca 2002 r., Rada podkreśliła, że podstawowym elementem powodzenia GALILEO w jego fazie rozwojowej i rozmieszczania jest udział sektora prywatnego w tym programie.

(7)

W tym celu organ powinien zawrzeć umowę koncesyjną z dowolnym konsorcjum, które zostanie wybrane po zakończeniu fazy rozwojowej GALILEO, i podjąć kroki w celu zapewnienia wykonania przez to konsorcjum swoich zobowiązań, w szczególności zobowiązań dotyczących usług publicznych wynikających z umowy koncesyjnej.

(3)

EGNOS jest trójstronnym programem między Wspólnotą Europejską, ESA i Eurocontrol, zmierzającym do rozszerzenia amerykańskich sygnałów GPS i rosyjskich sygnałów GLONASS dla celów wiarygodności na szerokim terenie geograficznym. Jest on niezależny i uzupełniający w stosunku do GALILEO.

(8)

Organ powinien być jedynym interlokutorem posiadacza koncesji w sprawach związanych z częstotliwością.

(9)

(4)

Konkluzje Rady Europejskiej w Kolonii (3 i 4 czerwca 1999 r.), Feira (19 i 20 czerwca 2000 r.), Nicei (7-11

(1) Opinia wydana dnia 31.3.2004 r. (jeszcze nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym).

Równolegle, Państwa Członkowskie, które złożyły wnioski do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w sprawie stosowania niezbędnych częstotliwości do zapewnienia funkcjonowania systemu, powinny również zezwolić na udzielenie przez organ prawa ich wyłącznego stosowania posiadaczowi koncesji przez okres trwania koncesji, aby umożliwić mu dostarczanie wymaganych usług wymienionych w specyfikacjach.

L 246/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2004

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 32 z 200420.7.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L246 - 30 z 200420.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

 • Dz. U. L246 - 28 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L246 - 23 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

 • Dz. U. L246 - 22 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

 • Dz. U. L246 - 21 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L246 - 19 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 14 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1323/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej niż 1 mm, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L246 - 10 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.