Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

Data ogłoszenia:2004-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 10

Strona 1 z 3
L 246/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2004

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Dnia 1 maja 2004 r. Unia Europejska powiększyła się o dziesięć nowych Państw Członkowskich. Z datą środki antydumpingowe obowiązujące we Wspólnocie złożonej z piętnastu Państw Członkowskich zostały automatycznie rozszerzone w celu stosowania przez nowe Państwa Członkowskie w odniesieniu do przywozów z krajów trzecich. W tym samym dniu wygasły automatycznie środki w odniesieniu do nowych Państw Członkowskich.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1) w szczególności jego art. 9 i art. 11 ust. 2 i 3,

(3)

Aktualnie obowiązujące środki stosuje się w odniesieniu do przywozów pochodzących z Rosji (cło antydumpingowe w wysokości 26,8 % oraz trzy zobowiązania cenowe) i z Rumunii (cła antydumpingowe w wysokości od 9,8 do 38,2 % oraz cztery zobowiązania cenowe).

uwzględniając wniosek przedłożony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym przewidzianym w rozporządzeniu podstawowym,

(4)

2. Przeglądy tymczasowe i związane z wygaśnięciem środków Dnia 23 listopada 2002 r. Komisja opublikowała zawiadomienie o rozpoczęciu przeglądu tymczasowego i związanego z wygaśnięciem środków antydumpingowych stosowanych względem przywozów niektórych rur i przewodów bez szwu żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Polski, Rosji, Republiki Czeskiej, Rumunii i Republiki Słowackiej (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

1. Obowiązujące środki

(1)

(5)

Rozporządzeniem Rady (WE) nr Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Węgier, Polski, Rosji, Republiki Czeskiej, Rumunii i Republiki Słowackiej. Zobowiązania zaoferowane przez producentów-eksporterów na Węgrzech, w Polsce, w Republice Czeskiej i w Republice Słowackiej zostały przyjęte decyzją Komisji 97/790/WE (3) a zobowiązania zaoferowane przez producentów-eksporterów w Rosji – decyzją Komisji 2000/70/WE (4).

2320/97 (2)

Z wnioskiem o przegląd zwrócił się Komitet Ochrony sektora rur stalowych bez szwu w Unii Europejskiej w imieniu producentów, którzy reprezentują znacząca część produkcji Wspólnoty ogółem w zakresie niektórych rur i przewodów bez szwu żelaznych lub ze stali niestopowej.

(6)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 322 z 25.11.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 235/2004 (Dz.U. L 40, 12.2.2004, str.11) (3) Dz.U. L 322 z 25.11.1997, str. 63. (4) Dz.U. L 23 z 28.1.2000, str. 78.

Podstawą dla wniosku o przegląd związany z wygaśnięciem środków jest zarzut utrzymywania się i ponownego występowania praktyk dumpingowych oraz szkody dla przemysłu Wspólnoty. Podstawą dla wniosku o przegląd tymczasowy jest fakt, że forma i poziom środków są nieodpowiednie do przeciwdziałania powodującym szkodę praktykom dumpingowym.

(5) Dz.U. C 288 z 23.11.2002, str. 2.

20.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/11

(7)

W odniesieniu do Rosji i Rumunii nadal trwają dochodzenia przeglądowe.

(10)

3. Rozpatrywany produkt

(8)

Kategorie produktu objęte przeglądami tymczasowymi i przeglądami dotyczącymi wygaśnięcia środków (art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawowego) („produkt rozpatrywany”) są takie same, jak kategorie przedstawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2320/97, tj.:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 32 z 200420.7.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L246 - 30 z 200420.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

 • Dz. U. L246 - 28 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L246 - 23 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

 • Dz. U. L246 - 22 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

 • Dz. U. L246 - 21 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L246 - 19 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 14 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1323/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej niż 1 mm, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L246 - 1 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.