Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

Data ogłoszenia:2004-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 22

L 246/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2004

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 603/95 z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 18, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy wobec tego zaznaczyć, że kwota pomocy przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 603/95 zostanie zmniejszona zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia dla suszu paszowego sztucznie suszonego gorącem, a dla suszu paszowego suszonego na słońcu kwota pomocy zostanie wypłacona w całości beneficjentom. Działania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządającego do spraw Suszu Paszowego,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie (WE) nr 603/95 ustala, w art. 3 ust. 2 i 3, kwoty pomocy do wypłaty przedsiębiorstwom przetwórczym, odpowiednio, dla suszu paszowego sztucznie suszonego gorącem i suszu paszowego suszonego na słońcu, wyprodukowanych w roku gospodarczym 2003/2004, w granicach maksymalnych ilości gwarantowanych określonych w art. 4 ust. 1 i 3 niniejszego rozporządzenia. Informacje przekazane Komisji przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 15 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 785/95 z 6 kwietnia 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 603/95 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (2), wskazują na przekroczenie maksymalnej ilości gwarantowanej dla suszu paszowego sztucznie suszonego gorącem i na nieprzekroczenie maksymalnej ilości gwarantowanej dla suszu paszowego suszonego na słońcu.

Artykuł 1 Na rok gospodarczy 2003/2004 pomoc dotycząca suszu paszowego, przewidziana w rozporządzeniu Rady (WE) nr 603/95, której kwoty zostały określone odpowiednio w art. 3 ust. 2 tego rozporządzenia dla suszu paszowego sztucznie suszonego gorącem i w art. 3 ust. 3 dla suszu suszonego na słońcu, jest wypłacana w sposób następujący: a) kwota pomocy dotycząca suszu paszowego sztucznie suszonego gorącem zostaje zmniejszona do 66,45 EUR za tonę we wszystkich Państwach Członkowskich; b) kwota pomocy dotycząca suszu paszowego suszonego na słońcu wypłacana jest w całości. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 63 z 21.3.1995, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 79 z 7.4.1995, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1413/2001 (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, str. 8).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 32 z 200420.7.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L246 - 30 z 200420.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

 • Dz. U. L246 - 28 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L246 - 23 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

 • Dz. U. L246 - 21 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L246 - 19 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 14 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1323/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej niż 1 mm, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L246 - 10 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

 • Dz. U. L246 - 1 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.