Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

Data ogłoszenia:2004-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23

Strona 1 z 5
20.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/23

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2, art. 27 ust. 5 i 15 oraz art. 33 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Wprowadza się ciągłą procedurę przetargową celem określenia opłat przy wywozie i/lub zwrotów przy wywozie cukru białego według kodu NC 1701 99 10 dla wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry (5) oraz byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Podczas trwania tego stałego przetargu wprowadza się przetargi częściowe. 2. Przetarg ciągły jest otwarty do 28 lipca 2005 r. Artykuł 2 Przetarg ciągły i przetargi częściowe odbywają się zgodnie z artykułem 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 oraz zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Artykuł 3 1. Państwa Członkowskie określają treść ogłoszenia o przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto Państwa Członkowskie mogą publikować lub zlecić publikację ogłoszenia o przetargu w innych mediach. 2. Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności warunki przetargu. 3. Ogłoszenie o przetargu może zostać zmodyfikowane w trakcie trwania przetargu ciągłego. Modyfikuje się je, o ile w trakcie tego trwania zachodzi zmiana warunków przetargu. Artykuł 4 1. Okres na składanie ofert do pierwszego przetargu częściowego: a) rozpoczyna się 23 lipca 2004 r.; b) upływa 29 lipca 2004 r. o godzinie 10.00 czasu brukselskiego.

(5) W tym Kosowo, zgodnie z definicją podaną w uchwale 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

Uwzględniając sytuację na rynku cukru we Wspólnocie oraz na rynkach światowych, wydaje się słusznym ustanowić w możliwie najkrótszym terminie stałą procedurę przetargową w zakresie wywozu cukru białego w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005, która, zważywszy na możliwe fluktuacje cen światowych, otwiera możliwość określania opłat przy wywozie i/lub zwrotów przy wywozie. Należy zastosować ogólne zasady procedury przetargowej celem określenia zwrotów przy wywozie cukru, określone artykułem 28 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001. Z uwagi na specyfikę operacji, wydaje się konieczne przyjąć właściwe dyspozycje w zakresie certyfikatów wywozowych wydawanych na mocy przetargu permanentnego i w ten sposób dokonać derogacji rozporządzenia Komisji (WE) nr 1464/95 z dnia 27 czerwca 1995 r. dotyczącego szczególnego trybu zastosowania reżimu certyfikatów przywozowych i wywozowych w sektorze cukru (2). Jednakże postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 Komisji z dnia 9 czerwca 2000 r. dotyczącego wspólnego trybu stosowania reżimu certyfikatów przywozowych, wywozowych oraz świadectw o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów w odniesieniu do produktów rolnych (3), jak również postanowienia rozporządzenia Komisji (EWG) nr 120/89 z dnia 19 stycznia 1989 r. ustanawiającego wspólny tryb stosowania opłat i podatków przy wywozie produktów rolnych (4), muszą pozostać obowiązujące.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 32 z 200420.7.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L246 - 30 z 200420.7.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

 • Dz. U. L246 - 28 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L246 - 22 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

 • Dz. U. L246 - 21 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L246 - 19 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 14 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1323/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej niż 1 mm, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L246 - 10 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

 • Dz. U. L246 - 1 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.