Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 30

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2004-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 30

L 246/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2004/552/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie aspektów działania europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej mających wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ PRZYJĘŁA NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

Artykuł 1 Bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 niniejsze wspólne działanie określa obowiązki Rady w przypadkach, gdy działanie europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej (dalej zwanego „systemem”) może mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej lub jej Państw Członkowskich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskim systemem radionawigacji satelitarnej (1) powołało do życia agencję wspólnotową, zwaną Europejskim Organem Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GNSS (SA). Rozporządzenie to stanowi, że Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej będzie między innymi zarządzać wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i niezawodnością systemu, bez uszczerbku dla aspektów związanych z bezpieczeństwem Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich. Postanawia się również, że Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej będzie organem wydającym zezwolenia prywatnym posiadaczom koncesji, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzenie systemu w życie i zarządzanie jego działaniem oraz będą, poprzez umowę o koncesjach z Europejskim Organem Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, zobowiązani do wykonywania poleceń Rady stosownie do niniejszego wspólnego działania.

Artykuł 2 1. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego w związku z działaniem lub używaniem systemu lub w przypadku zagrożenia dla działania systemu, w szczególności powstałego w wyniku kryzysu międzynarodowego, Rada, stanowiąc jednomyślnie, podejmuje decyzje co do koniecznych instrukcji dla Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (SA) i dla posiadacza koncesji związanej z systemem. Każdy z członków Rady, Sekretarz Generalny, Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa lub Komisja mogą prosić o dyskusję z Radą w celu uzgodnienia takich poleceń.

(2)

(3)

2. Jeżeli możliwe, Rada zwraca się o doradztwo do Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej w sprawie prawdopodobnego szerszego wpływu na system Galileo wszelkich instrukcji, na jakie zamierza ona się zdecydować.

(4)

W sytuacjach, w których działanie systemu może mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej lub jej Państw Członkowskich, Rada winna zdecydować, jakie niezbędne środki należy podjąć. Sekretarz Generalny Rady i Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa winni, dla celów niniejszego wspólnego działania, być upoważnieni do podjęcia niezbędnych środków w przypadkach nagłych oraz winni zagwarantować trwały nadzór nad działaniem systemu,

3. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa wydaje Radzie opinię w stosownym przypadku.

(5)

Artykuł 3 1. W przypadkach wyjątkowych, gdy sytuacja ze względu na swój nagły charakter wymaga natychmiastowego działania, SG/HR jest upoważniony do wydania niezbędnych poleceń, o których mowa w art. 2 ust. 1. SG/HR niezwłocznie poinformuje Radę i Komisję o wszelkich poleceniach wydanych stosownie do tego artykułu.

(1) Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

20.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/31

2. Rada może podjąć decyzję o modyfikacji instrukcji, jeżeli jest to konieczne. Artykuł 4 Rada, stanowiąc jednomyślnie, dokona koniecznego przeglądu i dopracuje zasady i procedury określone w art. 2 i 3 niniejszego wspólnego działania w świetle rozwoju europejskiego systemu radionawigacji satelitarnej. W tym kontekście Rada w szczególności wskaże środki, które należy podjąć w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego, zwłaszcza gdy doszło do utraty odbiorników ODP, ich niewłaściwego użycia lub narażenia na szwank; wskaże ona również, w jaki sposób może wydać Organowi Nadzorującemu niezbędne polecenia dotyczące wszystkich spraw, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej lub jej Państw Członkowskich.

Artykuł 5 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Artykuł 6 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2004 r. W imieniu Rady

B. BOT

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 246 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 32 z 200420.7.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/553/WPZiB z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L246 - 28 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1328/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L246 - 23 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1327/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. dotyczące stałego przetargu w odniesieniu do kampanii handlowej sezonu 2004/2005 w przedmiocie określenia opłat i/lub zwrotów z tytułu wywozu cukru białego

 • Dz. U. L246 - 22 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1326/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. określające na rok gospodarczy 2003/2004 ostateczną kwotę pomocy dotyczącej suszu paszowego

 • Dz. U. L246 - 21 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1325/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2921/90 w odniesieniu do kwoty pomocy do produkcji kazeiny i kazeinianów z mleka odtłuszczonego

 • Dz. U. L246 - 19 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1324/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 14 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1323/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/1999 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na import drutu ze stali nierdzewnej o średnicy mniejszej niż 1 mm, pochodzącego z Indii

 • Dz. U. L246 - 10 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1322/2004 z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących między innymi z Rosji i Rumunii

 • Dz. U. L246 - 1 z 200420.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.