Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1329/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2004-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 1

21.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1329/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

punkcie I.3 Protokołu dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie w sprawie roli Parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2505/96.

Dnia 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe (1). Wspólnotowy popyt na rozpatrywane produkty należy zaspokoić na jak najbardziej korzystnych warunkach. Należy otworzyć nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe po stawce obniżonej lub zerowej dla odpowiednich wielkości, nie wywołując zakłóceń na rynkach tych produktów. Ponieważ wielkości niektórych autonomicznych kontyngentów taryfowych nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb przemysłu wspólnotowego w trwającym okresie kontyngentowym, należy podwyższyć te wielkości kontyngentu. Mając na względzie wagę gospodarczą tego rozporządzenia, konieczne jest zastosowanie podstaw dla wyjątków nie cierpiących zwłoki o których mowa w

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Kontyngenty wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 z mocą od dnia 1 lipca 2004 r. Artykuł 2 W odniesieniu do okresu kontyngentowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wielkość kontyngentu taryfowego 09.2950 ustala się w wysokości 8 400 ton. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 226/2004 (Dz.U. L 39 z 11.2.2004, str. 1).

L 247/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2004

ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

Dział TARIC

Opis towarów

Wielkość kontyngentu

Kontyngentowa stawka celna (w %)

Okres kontyngentowy

09.2020

ex 7011 20 00

35

Ekrany szklane o przekątnej równej 702,8 (± 1,5) mm pomiędzy dwoma krańcami zewnętrznymi, o przezroczystości 78,9 (± 3) % dla standardowej grubości szkła 11,43 mm Ekrany szklane o przekątnej równej 72 (± 0,2) mm pomiędzy dwoma krańcami zewnętrznymi, o przezroczystości 56,8 (± 3 %) dla standardowej grubości szkła 10,16 mm Rdzenie ferrytowe do produkcji rdzeni zespołu cewek odchylających Formy płaskie o długości 597,1 (± 0,2) mm i wysokości 356,2 (± 0,2) mm, których szerokości szczelin na końcu wertykalnej osi środkowej wynoszą 179,1 (± 9) mm Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nieprzekraczającej 250 cm3, przeznaczone do produkcji kosiarek do trawników (podpozycja 8433 11 (a)) lub kosiarek samobieżnych (podpozycja 8433 2010 (a))

400 000 szt.

0

1.7.31.12.2004

09.2021

ex 7011 20 00

45

70 000 szt.

0

1.7.31.12.2004

09.2022

ex 8504 90 11

20

2 400 000 szt.

0

1.7.200430.6.2005 1.7.31.12.2004

09.2023

ex 8540 91 00

34

500 000 szt.

0

09.2976

ex 8407 90 10

10

750 000 szt.

0

1.7.200430.6.2005

(a) Kontrola stosowania dla tego celu szczególnego odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami wspólnotowymi.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 15 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2004 r.

 • Dz. U. L247 - 14 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu lipcu 2004 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dz. U. L247 - 13 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L247 - 11 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L247 - 8 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L247 - 5 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1334/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L247 - 3 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.