Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego (1)

Data ogłoszenia:2004-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 11

21.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

prosiąt, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 i 9d ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 70/524/EWG przewiduje wydawanie zezwoleń na dodatki, które mają być używane na obszarze Wspólnoty. Na używanie dodatków, o których mowa w części II załącznika C przedmiotowej dyrektywy, można wydawać zezwolenia bez ograniczeń czasowych, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. Tymczasowe zezwolenie na używanie preparatu wytwarzanego przez mikroorganizm Enterococcus faecium (NCIMB 11181) wydano po raz pierwszy w odniesieniu do prosiąt i cieląt, na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2690/1999 (2). W odniesieniu do tego mikroorganizmu przedstawiono nowe dane na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że spełnione zostały warunki udzielania takich zezwoleń, określone w dyrektywie 70/524/EWG. Dlatego też należy zezwolić na używanie tego organizmu bez ograniczeń czasowych w odniesieniu do cieląt i

Z oceny przedłożonych wniosków wynika, że w celu ochrony pracowników przed narażeniem na działanie dodatku opisanego w załączniku do niniejszego rozporządzenia wymagać należy stosowania określonych procedur. Ochronę taką powinno zapewnić zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (3). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparat Enterococcus faecium (NCIMB 11181), określony w Załączniku, jest zatwierdzony do użytku bez ograniczeń czasowych jako dodatek w żywieniu zwierząt, z zastrzeżeniem warunków określonych w tym Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unü Europejskiej.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1756/2002 (Dz.U. L 265 z 3.10.2002, str. 1). (2) Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 33.

(3) Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 247/12

ZAŁĄCZNIK

Minimalna zawartość Inne postanowienia CFU/kg pełnoporcjowej mieszanki paszowej Koniec okresu objętego zezwoleniem Maksymalna zawartość

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub kategoria zwierząt

Maksymalny wiek

PL

Mikroorganizmy Cielęta 6 miesięcy 5 × 108 We wskazówkach co do użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, maksymalną długość okresu przechowywania oraz podatność na granulację. Dla prosiąt do osiągnięcia wagi ok 35 kg. We wskazówkach co do użycia dodatku i premiksu należy podać temperaturę przechowywania, maksymalną długość okresu przechowywania oraz podatność na granulację. 2 × 1010 Bez ograniczeń czasowych

E 1708

Enterococcus faecium NCIMB 11181

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimum:

W formie sypkiej: 4 × 1011 CFU/g dodatku W formie powlekanej: 5 × 1010 CFU/g dodatku Prosięta — 5 × 108 2 × 1010

Bez ograniczeń czasowych

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.7.2004

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 15 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2004 r.

 • Dz. U. L247 - 14 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu lipcu 2004 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dz. U. L247 - 13 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L247 - 8 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L247 - 5 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1334/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dz. U. L247 - 3 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1329/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.