Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1331/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1334/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

Data ogłoszenia:2004-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5

Strona 1 z 3
21.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 247/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1331/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1334/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, W rozporządzeniu (WE) nr 1334/2002 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1638/98 z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1) w szczególności jego art. 4a ust. 3 akapit pierwszy tiret drugie oraz art. 4a ust. 4,

1) Tytuł otrzymuje następujące brzmienie: „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2002 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1638/98 w zakresie programów działania podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005.” 2) W art. 1 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2002 (2) ustanowiło w odniesieniu do lat gospodarczych 2002/2003 i 2003/2004 zasady dotyczące uznawania oraz programów działania organizacji podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek w celu zapewnienia finansowania wspólnotowego przewidzianego w art. 4a rozporządzenia (WE) nr 1638/98.

„1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia w odniesieniu do lat gospodarczych 2002/2003, 2003/2004 i 2004/2005 szczegółowe zasady stosowania art. 4a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1638/98 w sprawie zatwierdzania programów działania sporządzanych przez organizacje producentów i w szczególności ich związki, organizacje międzybranżowe i inne organizacje podmiotów gospodarczych sektorów oliwy z oliwek i oliwek stołowych wymienionych w powyższym ustępie.”

(2)

Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie (WE) nr 865/2004 zmienia art. 5 rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG (3), należy rozszerzyć stosowanie tych zasad na rok gospodarczy 2004/2005 w celu utrzymania w powyższym roku gospodarczym obecnego systemu wsparcia produkcji oliwy z oliwek stanowiącego podstawę potrącenia, za pomocą którego finansowane są działania organizacji podmiotów gospodarczych.

3) W art. 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Do celów uznania na cały okres czasu objęty niniejszym rozporządzeniem organizacja podmiotów gospodarczych w sektorze oliwek musi złożyć, w terminie ustalonym przez Państwo Członkowskie, ale nie później niż do 31 maja 2003 r., wniosek wykazujący, że spełnia warunki przewidziane w art. 2. Jednakże dla celów uznania jedynie na rok gospodarczy 2004/2005 datą końcową ustanawianą przez Państwo Członkowskie na złożenie wniosku jest 30 września 2004 r.”

(3)

W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 1334/2002.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

4) W art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

(1) Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 32. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 97). (2) Dz.U. L 195 z 24.07.2002, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 631/2003 (Dz.U. L 92 z 9.4.2003, str. 6). (3) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 865/2004.

„1. Programy działania kwalifikujące się do finansowania przez Wspólnotę na podstawie art. 4a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1638/98 składają się z działalności wymienionych w art. 4 niniejszego rozporządzenia i są realizowane między 1 listopada 2002 r. a 31

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 247 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L247 - 15 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w lipcu 2004 r.

 • Dz. U. L247 - 14 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu lipcu 2004 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dz. U. L247 - 13 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L247 - 11 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1333/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie określonego dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L247 - 8 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. dotyczące stałego zezwolenia na użycie niektórych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L247 - 3 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L247 - 1 z 200421.7.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1329/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.