Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG oraz załącznik I do decyzji 79/542/EWG w sprawie uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia dotyczących owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1926) (1)

Data ogłoszenia:2004-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 1

22.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG oraz załącznik I do decyzji 79/542/EWG w sprawie uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia dotyczących owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1926)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/554/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przywozu krajowych owiec i kóz z państw trzecich został określony jako „OVI-X” w części 2 załącznika I do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki zdrowotne, zdrowia publicznego oraz świadectw weterynaryjnych dla przywozu do Wspólnoty pewnych żywych zwierząt oraz ich świeżego mięsa (3).

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG (1) z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa, w szczególności artykuł 11 ust. 2 dyrektywy,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności jej art. 14 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

(1)

Wzór świadectwa weterynaryjnego dla wewnątrzwspólnotowego handlu owcami i kozami przeznaczonymi do hodowli został określony jako Wzór III w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG.

Zgodnie z częścią I rozdziału A załącznika VIII oraz rozdziałem E załącznika IX do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (4), pewne wymagania dotyczące handlu i przywozu owiec i kóz do hodowli zostały zmienione w celu odzwierciedlenia bardziej stanowczego podejścia w sprawie zwalczania trzęsawki.

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2003/50/WE (Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 51).

(3) Dz.U. L 146 z 14.6.79, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/372/WE (Dz.U. L 118 z 23.4.2004, str. 45). (4) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 876/2004 (Dz.U. L 162 z 30.4.2004, str. 52).

L 248/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2004

(4)

Konieczne jest ujednolicenie świadectwa zdrowia zwierząt, Wzór III w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG oraz wzoru świadectwa OVI X w załączniku I do decyzji 79/542/EWG ze zaktualizowanymi zasadami. Dlatego dyrektywa 91/68/EWG i decyzja 79/542/EWG powinny zostać odpowiednio zmienione. Działania określone w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

Artykuł 2 Wzór OVI-X w części 2 załącznika I do decyzji 79/542/EWG zostaje zastąpiony tekstem w załączniku II do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2004 r. W imieniu Komisji

David BYRNE

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wzór III w załączniku E do dyrektywy 91/68/EWG zostaje zastąpiony tekstem w załączniku I do niniejszej decyzji.

Członek Komisji

22.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/3

ZAŁĄCZNIK I

L 248/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2004

22.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/5

L 248/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2004

22.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/7

ZAŁĄCZNIK II

L 248/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2004

22.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/9

L 248/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2004

22.7.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/11

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L248 - 14 z 200422.7.2004

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (EBC/2004/14)

  • Dz. U. L248 - 12 z 200422.7.2004

    Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2730) (Tylko wersje angielska, duńska, fińska, francuska, grecka, hiszpańska, niderlandzka, niemiecka, portugalska, szwedzka i włoska są autentyczne)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.