Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2730) (Tylko wersje angielska, duńska, fińska, francuska, grecka, hiszpańska, niderlandzka, niemiecka, portugalska, szwedzka i włoska są autentyczne)

Data ogłoszenia:2004-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 12

Strona 1 z 2
L 248/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2730)

(Tylko wersje angielska, duńska, fińska, francuska, grecka, hiszpańska, niderlandzka, niemiecka, portugalska, szwedzka i włoska są autentyczne)

(2004/555/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2000/439/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach ponoszonych przez Państwa Członkowskie na gromadzenie danych oraz na finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

(4)

malne i rozszerzone programy wspólnotowe dla celów gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa i ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1543/2000 (3), Komisja dokonała analizy programów krajowych Państw Członkowskich na rok 2004 oraz, na podstawie tych programów, oceny stopnia, w jakim poniesione wydatki kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego. Pierwsza rata zostanie przekazana zainteresowanym Państwom Członkowskim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) decyzji 2000/439/WE na podstawie dokonanej oceny.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2000/439/WE określa warunki, które muszą zostać spełnione, by Państwa Członkowskie mogły otrzymać wkład finansowy Wspólnoty na wydatki poniesione w związku z programami krajowymi przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r., ustanawiającym ramy wspólnotowe w zakresie zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (2). Na mocy wymienionej decyzji i na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie, Komisja corocznie określa kryteria, jakie muszą spełniać prognozowane przez Państwa Członkowskie wydatki, oraz ustala wysokość pomocy finansowej udzielanej przez Wspólnotę na kolejny rok.

Druga rata ma zostać przekazana w roku 2005, po przekazaniu i przyjęciu przez Komisję finansowego i merytorycznego sprawozdania z wykonanych działań, przedstawiającego szczegółowo stopień, w jakim osiągnięto cele programu, wyznaczone w chwili opracowywania programów minimalnych i rozszerzonych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) decyzji 2000/439/WE i art. 6 ust. 2 rozporządzenia 1639/2001.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(2)

Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Niderlandy, Portugalia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły Komisji uaktualnione programy pięcioletnie, zawierające opis danych, które państwa te zamierzają gromadzić w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1543/2000. Państwa te przedłożyły również wnioski o udział finansowy Wspólnoty w poniesionych przez nie wydatkach, o którym mowa w art. 4 decyzji 2000/439/WE.

Niniejsza decyzja ustala wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia udziałem finansowym Wspólnoty w 2004 r. dla każdego Państwa Członkowskiego oraz wysokość wkładu finansowego Wspólnoty na gromadzenie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa.

Artykuł 2 Zgodnie z załącznikiem I, wydatki poniesione na gromadzenie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa mogą zostać objęte wkładem finansowym Wspólnoty, którego wysokość nie przekracza 50 % kwalifikujących się wydatków na program minimalny przewidziany w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1543/2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L248 - 14 z 200422.7.2004

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (EBC/2004/14)

  • Dz. U. L248 - 1 z 200422.7.2004

    Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG oraz załącznik I do decyzji 79/542/EWG w sprawie uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia dotyczących owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1926) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.