Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (EBC/2004/14)

Data ogłoszenia:2004-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 14

L 248/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2004

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (EBC/2004/14) (2004/556/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 106 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

EBC udziela zgody na wnioskowane powyżej zwiększenie wielkości emisji monet euro przeznaczonych do obiegu, jaka może być dokonana przez Włochy w 2004 roku. W rezultacie tabela zawarta w art. 1 decyzji EBC/2003/15 powinna zostać odpowiednio zastąpiona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Od 1 stycznia 1999 r. Europejski Bank Centralny (EBC) dysponuje wyłącznym prawem do zatwierdzania wielkości emisji monet dokonywanej przez Państwa Członkowskie, które wprowadziły walutę euro (zwane dalej „uczestniczącymi Państwami Członkowskimi”). Biorąc pod uwagę szacunkowe przewidywania dotyczące rozwoju zapotrzebowania na monety euro w 2004 r., przedłożone EBC przez uczestniczące Państwa Członkowskie, EBC zatwierdził całkowitą wielkość emisji monet euro w roku 2004 w odniesieniu do monet przeznaczonych do obiegu oraz nieprzeznaczonych do obiegu monet kolekcjonerskich, w drodze decyzji EBC/2003/15 z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącej zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (1). W chwili obecnej w jednym z uczestniczących Państw Członkowskich szacunki będące podstawą decyzji EBC/2003/15 okazują się niewystarczające ze względu na wyższe niż oczekiwane zapotrzebowanie na monety euro w 2004 r., jak również w związku z nieprzewidzianym rozwojem warunków gospodarczych. W wyniku powyższych okoliczności wskazane uczestniczące Państwo Członkowskie powinno obecnie uzyskać zgodę EBC na emisję dodatkowych monet euro w 2004 r. W dniu 1 czerwca 2004 r. włoskie ministerstwo gospodarki i finansów wystąpiło do EBC o zgodę na zwiększenie o 200 milionów EUR wielkości emisji monet euro przeznaczonych do obiegu, jaka może być dokonana przez Włochy w roku 2004.

Artykuł 1 Tabelę w art. 1 decyzji EBC/2003/15 zastępuje się następującą tabelą:

(w milionach EUR) Emisja monet przeznaczonych do obiegu oraz emisja monet kolekcjonerskich (nieprzeznaczonych do obiegu) w roku 2004

(2)

(3)

„Belgia Niemcy Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia

203,0 1 035,0 207,4 860,0 668,9 151,0 370,8 70,0 175,0 212,0 230,0 60,0”

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do uczestniczących Państw Członkowskich. Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 9 lipca 2004 r. Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

(4)

(1) Decyzja 2003/860/WE Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 listopada 2003 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2004 roku (EBC/2003/15) (Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 57).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 248 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L248 - 12 z 200422.7.2004

    Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalności wydatków poniesionych przez niektóre Państwa Członkowskie w 2004 r. na gromadzenie i zarządzanie danymi wymaganymi dla celów prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2730) (Tylko wersje angielska, duńska, fińska, francuska, grecka, hiszpańska, niderlandzka, niemiecka, portugalska, szwedzka i włoska są autentyczne)

  • Dz. U. L248 - 1 z 200422.7.2004

    Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG oraz załącznik I do decyzji 79/542/EWG w sprawie uaktualnienia wzorów świadectw zdrowia dotyczących owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1926) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.